Aneks:Język szwedzki - wykaz czasowników nieregularnych

Jest to wykaz współcześnie używanych czasowników koniugacji mocnej (IV) oraz czasowników odmienianych nieregularnie. Te pierwsze zmieniają przy odmianie (w sposób regularny) głoski w rdzeniu, czego nie robią czasowniki koniugacji słabych (I - III). Te drugie natomiast przejawiają różnego rodzaju nieregularności: zmiany lub zanik głoski w rdzeniu przy odmianie słabej, mieszane formy z różnych koniugacji, różne formy używane alternatywnie, brak pewnych form (czasowniki ułomne) i inne. W wykazie podane są tylko czasowniki "proste" - tzn. takie, które nie są derywatami lub złożeniami czasowników podstawowych odmieniających się tak samo

Wykaz ten jest zaczerpnięty z pracy[1] poświęconej odmianie szwedzkich czasowników, zaś poszczególne formy fleksyjne są wzięte ze standardowych słowników języka szwedzkiego[2][3][4]. Formy przestarzałe, które można napotkać w starszych tekstach, można znaleźć w wielkim słowniku języka szwedzkiego[4].

Odmiana czasowników mocnych i nieregularnych jest trudna do zapamiętania dla obcokrajowców. Jest ich mało, ale tym ważniejszą rolę grają w języku, gdyż zawierają najstarsze czasowniki języka, które tkwią w samym jego sercu. Są wśród nich dwa absolutnie podstawowe czasowniki "być" i "mieć", są wśród nich czasowniki modalne. Dlatego wszystkie powinny mieć w miarę kompletnie opracowane hasła, a podstawowe formy fleksyjne (preteritum, supinum oraz perfektparticip) powinny mieć swoje odrębne hasła.

  1. Fredrik Smeds, "Variationer i svensk verbböjning. En korpusundersökning", Karlstads universitet, 2008
  2. Svenska Akademiens ordlista (SAOL), Svenska Akademien
  3. Svensk ordbok (SO), Svenska Akademien
  4. 4,0 4,1 Svenska Akademiens ordbok (SAOB), Svenska AkademienObjaśnienia do tabeli
— oznacza, że dana forma nie istnieje
* oznacza, że dana forma nie występuje samodzielnie, tylko w złożeniach (zwłaszcza z partykułami czasownikowymi)
(…) forma w nawiasach jest unikana

infinitiv presens preteritum supinum imperativ perfektparticip polskie tłumaczenie
att be
att bedja
ber
beder
bad bett be!
bed!
bedd prosić, modlić się
att begrava begraver begravde
begrov
begravt begrav! begravd
begraven
pogrzebać
att besluta beslutar beslutade
beslöt
beslutat
beslutit
besluta! beslutad
besluten
postanawiać
att betala betalar betalade
betalte
betalat
betalt
betala!
betal!
betalad
betalt
płacić
att binda binder band bundit bind! bunden wiązać
att bita biter bet bitit bit! biten gryźć
att bjuda bjuder bjöd bjudit bjud! bjuden ofiarować, oferować
att bli
att bliva
blir
bliver
blev blivit bli!
bliv!
bliven stawać się, pozostawać
att bringa bringar bringade
bragte
bringat
bragt
bringa! bringad
bragd
przynosić
att brinna brinner brann brunnit brinn! brunnen palić się
att brista brister brast brustit brist! brusten pękać, brakować
att bryta bryter bröt brutit bryt! bruten łamać
att bära bär bar burit bär! buren nieść
att böra bör borde bort —!
powinien
att dimpa dimper damp dumpit
dimpt
dimp! upaść
att dra
att draga
drar
drager
drog dragit dra!
drag!
dragen ciągnąć
att dricka dricker drack druckit drick! drucken pić
att driva driver drev drivit driv! driven prowadzić, pędzić
att drypa dryper dröp drupit
drypt
dryp! kapać
att duga duger dugde
dög
dugt
dugit
dug! nadawać się
att dväljas dväljs
dväljes
dvaldes
dväljdes
dvalts
dväljts
dväljs! przebywać
att dyka dyker dök dykt dyk! nurkować
att dör dog dött ! umierać
att dölja döljer dolde dolt dölj! dold ukrywać
att falla faller föll fallit fall! fallen upadać
att fara far for farit far! *faren jechać
att finna finner fann funnit finn! funnen znajdować
att fisa fiser fes fisit fis! puszczać bąki
att flyga flyger flög flugit flyg! flugen latać
att flyta flyter flöt flutit flyt! fluten płynąć
att fnysa fnyser fnös
fnyste
fnyst fnys! prychać
att frysa fryser frös
fryste
frusit
fryst
frys! frusen
fryst
marznąć
zamrażać
att får fick fått —! *fången
*fådd
dostawać, móc
att förgäta förgäter (förgat) förgätit förgät! förgäten zapominać
att förnimma förnimmer förnam förnummit förnim! förnummen odczuwać
att försvinna försvinner försvann försvunnit försvinn! försvunnen znikać
att förtälja förtäljer förtäljde
förtalde
förtäljt
förtalt
förtälj! förtäljd
förtald
opowiadać
att gala gal
galer
gol galit
galt
gal! piać
att ge
att giva
ger
giver
gav gett
givit
ge!
giv!
given dawać
att gitta gitter gitte gittat (gitt!) móc
att gjuta gjuter göt gjutit gjut! gjuten lać
att glida glider gled glidit glid! gliden ślizgać się
att glädja gläder
glädjer
gladde glatt gläd! gladd cieszyć
att gnida gnider gned gnidit gnid! gniden trzeć, skąpić
att gripa griper grep gripit grip! gripen chwytać
att gråta gråter grät gråtit gråt! płakać
att går gick gått ! gången iść
att göra gör gjorde gjort gör! gjord robić
att ha
att hava
har
haver
hade haft ha!
hav!
havd mieć
att heta heter hette hetat (het!) nazywać się
att hinna hinner hann hunnit hinn! hunnen zdążyć
att hugga hugger högg huggit hugg! huggen rąbać, gryźć
att hålla håller höll hållit håll! hållen trzymać
att häva häver hävde
hov
hävt häv! hävd podnosić, uchylać
att klicka klickar klickade
klack
klickat klicka! klickad trzaskać
att klinga klingar klingade
klang
klingat
klungit
klinga! *klingad
*klungen
brzmieć
att kliva kliver klev klivit kliv! *kliven kroczyć
att klyva klyver klöv kluvit
klyvt
klyv! kluven
klyvd
rozszczepiać
att knipa kniper knep knipit knip! knipen szczypać
att knyta knyter knöt knutit knyt! knuten wiązać
att komma kommer kom kommit kom! kommen przychodzić
att krypa kryper kröp krupit kryp! *krupen pełzać
att kunna kan kunde kunnat —! móc
att kvida kvider kved kvidit kvid! kwilić
att kväda kväder kvad
kvädde
kvädit kväd! kväden opiewać
att kvälja kväljer kvalde
kväljde
kvalt
kväljt
kvälj! kvald
kväljd
mdlić
att le ler log lett le! uśmiechać się
att leva lever levde levt
levat
lev! levd żyć
att lida lider led lidit lid! liden cierpieć
att ligga ligger låg legat ligg! leżeć
att ljuda ljuder ljöd ljudit ljud! ljuden brzmieć
att ljuga ljuger ljög ljugit ljug! ljugen kłamać
att ljuta ljuter ljöt ljutit ljut! ljuten cierpieć
att lyda lyder lydde
löd
lytt
lydit
lyd! lydd słuchać, brzmieć
att lysa lyser lyste
lös
lyst lys! lyst świecić
att låta låter lät låtit låt! brzmieć, pozwalać
att lägga lägger lade
la
lagt lägg! lagd kłaść
lär —! zdaje się
att löpa löper löpte
lopp
löpt
lupit
löp! löpt
lupen
biec
att mala mal
maler
malde malt
malit
mal! mald
malen
mleć
att mysa myser myste
mös
myst mys! czuć się dobrze
måtte —! może
månde —! mogłoby
(att måsta) måste måste måst —! musieć
att niga niger neg nigit nig! dygać
att njuta njuter njöt njutit njut! njuten zażywać
att nypa nyper nöp nypt
nupit
nyp! nypt
nupen
szczypać
att nysa nyser nös
nyste
nyst nys! kichać
att pipa piper pep pipit pip! *pipen piszczeć
att pysa pyser pyste
pös
pyst pys! syczeć
att rida rider red ridit rid! riden jechać konno
att rinna rinner rann runnit rinn! runnen ciec
att riva river rev rivit riv! riven rwać
att ryka ryker rök
rykte
rykt ryk! dymić się
att rysa ryser rös
ryste
ryst rys! drżeć
att ryta ryter röt rutit ryt! ruten ryczeć
att se ser såg sett se! sedd widzieć
att simma simmar simmade
sam
simmat
summit
simma!
sim!
simmad
summen
pływać
att sitta sitter satt suttit sitt! *sutten siedzieć
att sjuda sjuder sjöd sjudit sjud! sjuden kipieć
att sjunga sjunger sjöng sjungit sjung! sjungen śpiewać
att sjunka sjunker sjönk sjunkit sjunk! sjunken opadać
att skilja skiljer skilde
skiljde
skilt
skiljt
skilj! skild oddzielać, odróżniać
att skina skiner sken skinit skin! świecić
att skita skiter sket skitit skit! *skiten srać
att skjuta skjuter sköt skjutit skjut! skjuten strzelać
att skola ska
skall
skulle skolat —! (modalny, zob. hasło)
att skrida skrider skred skridit skrid! skriden kroczyć
att skrika skriker skrek skrikit skrik! skriken krzyczeć
att skriva skriver skrev skrivit skriv! skriven pisać
att skryta skryter skröt skrutit skryt! przechwalać się
att skälva skälver skälvde
skalv
skälvt skälv! dygotać
att skära skär skar skurit skär! skuren ciąć
att slinka slinker slank slunkit slink! *slunken skradać się
att slinta slinter slant sluntit slint! ślizgać się
att slita sliter slet slitit slit! sliten zdzierać
att slippa slipper slapp sluppit slipp! *sluppen nie potrzebować
att sluka slukar slukade
slök
slukat sluka! slukad połykać
att sluta sluter slöt slutit slut! sluten zamykać
att slå slår slog slagit slå! slagen uderzać
att smita smiter smet smitit smit! czmychać
att smyga smyger smög smugit smyg! *smugen skradać się
att smälla smäller small
smällde
smällt smäll! huknąć
att smälta smälter smälte
smalt
smält
smultit
smält! smält
smulten
topnieć
att smörja smörjer smorde
smörjde
smort
smörjt
smörj! smord
smörjd
smarować
att snika sniker snek
snikte
snikit
snikt
snik! *sniken
*snikt
skradać się
att snyta snyter snöt snutit snyt! snuten wydmuchiwać nos
att sova sover sov sovit sov! *soven spać
att spinna spinner spann spunnit spinn! spunnen prząść
att spricka spricker sprack spruckit sprick! sprucken pękać
att sprida sprider spred
spridde
spridit
spritt
sprid! spridd rozprzestrzeniać
att springa springer sprang sprungit spring! sprungen biec, wybuchać
att spritta spritter spratt (spruttit) spritt! podrygiwać
att spörja spörjer sporde sport spörj! spord pytać
att sticka sticker stack stuckit stick! stucken kłuć
att stinga stinger (stack)
(stang)
stungit sting! stungen kłuć
att stiga stiger steg stigit stig! stigen kroczyć, wznosić się
att stinka stinker stank (stunkit) stink! śmierdzieć
att stjäla stjäl stal stulit stjäl! stulen kraść
att strida strider stred stridit strid! walczyć
att stryka stryker strök strukit stryk! struken gładzić, skreślać
att strypa stryper ströp
strypte
strypt stryp! strypt dusić
att stupa stupar stupade
stöp
stupat stupa! stupad paść
att stå står stod stått stå! stać
att städja städer
städjer
stadde statt städ! stadd najmować
att stöda
att stödja
stöder
stödjer
stödde stött stöd! stödd wspierać
att suga suger sög sugit sug! sugen ssać
att supa super söp supit sup! supen pić
att svida svider sved svidit svid! piec
att svika sviker svek svikit svik! sviken zawodzić
att svinna svinner svann svunnit svinn! svunnen przemijać
att svälja sväljer svalde svalt svälj! svald połykać
att svälta svälter svalt
svälte
svultit
svält
svält! svulten głodować, głodzić
att svära
att svärja
svär
(svärjer)
svor svurit svär!
svärj!
svuren przysięgać, przeklinać
att säga säger sade
sa
sagt säg! sagd mówić
att sälja säljer sålde sålt sälj! såld sprzedawać
att sätta sätter satte satt sätt! satt sadzać, umieszczać
att ta
att taga
tar
tager
tog tagit ta!
tag!
tagen brać
att tiga tiger teg tigit tig! *tegen
*tigen
milczeć
att tjuta tjuter tjöt tjutit tjut! wyć
att tryta tryter tröt trutit tryt! truten wyczerpywać się
att tvinga tvingar tvingade
tvang
tvingat
tvungit
tvinga! tvingad
tvungen
zmuszać
att två tvår tvådde tvått
tvagit
två! tvådd
tvagen
umywać
att tälja täljer täljde
talde
täljt
talt
tälj! täljd
tald
strugać
att tämja tämjer tämjde
tämde
tamde
tämjt
tämt
tamt
tämj! tämjd
tämd
tamd
oswajać
tör torde —! powinien
att töras
att tordas
törs tordes torts
tordats
—! odważać się
att vara är var varit var! być
att varda varder vart vorden —! stawać się
att veta vet visste vetat vet! wiedzieć
att vetta vetter vette vettat —! kierować się
att vika viker vek vikit
vikt
vik! viken
vikt
składać, ustępować
att vilja vill ville velat —! chcieć
att vina viner ven vinit vin! świstać
att vinna vinner vann vunnit vinn! vunnen wygrywać
att vrida vrider vred vridit vrid! vriden kręcić
att välja väljer valde valt välj! vald wybierać
att vämjas vämjs
vämjes
vämjdes
vämdes
vämjts
vämts
vämjs! brzydzić się
att vänja vänjer vande vant vänj! vand przyzwyczajać
att växa växer växte vuxit
växt
väx! vuxen
växt
rosnąć
att äta äter åt ätit ät! äten jeść