Indeks:Słowacki - Zawody

Nazwy zawodów w języku słowackim


zawody

polski a-z . słowacki
administrator, zarządca  
adwokat   advokát
agronom   agronóm
aktor m   herec
aktorka ż   herečka
aktuariusz aktuár
anestezjolog   anestéziológ
animator   animátor
antropolog   antropológ
aptekarka ż   lekárnička
aptekarz m   lekárnik
archeolog   archeológ
architekt   architekt
artysta   umelec
astrofizyk   astrofyzik
astrolog   astrológ
astronauta   astronaut
astronom   astronóm
bakteriolog bakteriológ
bednarz   debnár
bibliotekarz knihovník
biolog   biológ
celnik colník
chemik chemik
chirurg   chirurg
cieśla tesár
cukiernik cukrár
dentysta   zubár zubný lekár stomatológ
detektyw detektív
doradca prawny
dozorca dozorca
dramatopisarz
drwal drevorubač
dyrektor szkoły raditeľ školy
dyrygent   dirigent
dziennikarz   novinár, žurnalista
dźwiękowiec
ekonomista
elektryk elektrikár
farmaceuta farmaceut
filolog filológ
fizyk fyzik
fotograf   fotografista, fotograf
fotomodel m  
fotomodelka ż  
fryzjer   kaderník holič
garbarz garbiar
garncarz hrnčiar
ginekolog gynekológ
górnik   baník
grabarz hrobár
hafciarka  
handlowiec
historyk historik
hydraulik   vodár
informatyk informatik
inkasent
introligator knihár
inżynier inžinier
jubiler klenotník
kamieniarz kamenár
kapelusznik  
kasjer pokladník
kelner   čašník
kierowca   vodič
kolejarz
kominiarz   kominár
kompozytor  
komputerowiec
konduktor   sprievodca
kosmetyczka kozmetička
kosmonauta   kozmonaut
kościelny kostolník
kowal   kováč
krawiec krajčír
krojczy
ksiądz   kňaz
księgowy účtovník
kucharka ż   kuchárka
kucharz m   kuchár
kupiec
kuśnierz   kožušník
laborant laborant
lekarz   lekár
leśniczy
listonosz   poštár
lotnik letec
ładowacz
magazynier skladník
malarz (plastyk)   maliar
malarz (rzemieślnik)   maliar
marynarz   námorník
maszynista   rušňovodič
matematyk   matematik
mechanik   mechanik
mleczarz
młynarz mlynár
model m  
modelka ż  
motorniczy
murarz   murár
muzyk  
myśliwy
naftowiec
nauczyciel   učiteľ
nauczyciel akademicki
naukowiec
notariusz notár
nurek   potápec
ochroniarz ochranar,ochrankár
odlewnik
ogrodnik   záhradník
okulista   očiar, očný lekár
ortopeda (rzemieślnik)  
ortopeda (chirurg)  
palacz
pediatra  
pianista  
piekarz   pekár
pielęgniarka ż   sestra, zdravotná sestra, sestrička
pielęgniarz m
pilot pilot
piosenkarz   spevák
pisarz pisár
piwowar
poeta
pokojówka chyžná
policjant   policajt
politolog politológ
polityk   politik
położnik
pomywacz
portier vrátnik
pracownik biurowy
praczka
prawnik právnik
programista programátor
projektant dizajnér, vedúci projektu
prokurator
przedsiębiorca podnikateľ
pszczelarz   včelár
ratownik záchranár
realizator dźwięku
reprezentant handlowy
rewident księgowy
reżyser   režisér
rolnik roľník
rybak rybár
rymarz remenár
rzemieślnik remeselník
rzeźbiarz  
rzeźnik
sekretarz
sędzia súdca
siodlarz
skrzypek huslista
socjolog sociológ
spawacz zvárač
sprzątaczka upratovačka
sprzedawca predavač
stewardesa   letuška
stolarz stolár
strażak   požiarnik, hasič
strażnik stražnik
stróż
strzałowy
szewc  
szklarz sklár (wytwórca wyrobów szklanych)
sklenár (rzemieślnik wstawiający szyby)
szpieg špión
szwaczka šička
ślusarz (robotnik)
ślusarz (specjalista, rzemieślnik)
taksówkarz taxikár
terakociarz
terapeuta terapeut
tkacz tkáč
tłumacz prekladateľ, tlmočník
tokarz   sústružník, tokár
tragarz
treser
trumniarz truhlár
tynkarz omietkar
urzędnik úradník
weterynarz   zverolekár
wiertacz
wykładowca  
wynalazca
zegarmistrz   hodinár
żołnierz   vojak