Indeks:Niemiecki - Słownictwo gramatyczne

Słownictwo gramatyczne i językoznawcze Zobacz też:

Grundbegriffe - Podstawowe pojęcia edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
akcent m Akzent m
akcent m Betonung ż
antonim m Antonym m
antonim m Gegenwort n
apostrof m Apostroph m
apostrof m Auslassungszeichen n
bezokolicznik m Infinitiv m
cudzysłów m Anführungszeichen n
czas m Tempus n
czas przeszły dokonany / złożony m Perfekt n
czas przeszły niedokonany / prosty m Imperfekt n
czas przeszły niedokonany / prosty m Präteritum n
czas przeszły niedokonany m Imperfekt n
czas przeszły niedokonany m Präteritum n
czas przyszły dokonany m Futur II n
czas przyszły niedokonany m Futur I n
czas teraźniejszy m Gegenwart ż
czas teraźniejszy m Präsens n
czas zaprzeszły m Plusquamperfekt n
czas zaprzeszły m Vorvergangenheit ż
czasownik m Verb n
czasownik m Zeitwort n
czasownik posiłkowy m Hilfsverb n
czasownik posiłkowy m Hilfszeitwort n
czasownik zwrotny m Reflexivverb n
część mowy ż Wortart ż
część mowy ż Wortklasse ż
deklinacja ż Deklination ż
deklinacja ż Beugung ż
dopełnienie n Objekt n
dwugłoska ż Zwielaut m
dyftong m Diphthong m
dwukropek m Doppelpunkt m
dzielenie na sylaby Silbentrennung ż
etymologia ż Etymologie ż
fleksja ż Flexion ż
forma podstawowa ż Grundform ż
głoska ż Laut m
homonim m Homonym m
interpunkcja ż Interpunktion ż, Zeichensetzung ż
imiesłów m Partizip n, Mittelwort n
koniugacja ż Konjugation ż
końcówka ż Endung ż
kropka Punkt m
liczba ż Numerus m
liczba ż Zahl ż
liczba mnoga ż Mehrzahl ż
liczba mnoga ż Plural m
liczba podwójna ż Dual m
liczba poczwórna ż Quadral m
liczba pojedyncza ż Einzahl ż
liczba pojedyncza ż Singular m
liczba potrójna ż Trial m
liczebnik m Zahlwort n
morfem m Morphem n
morfologia ż Morphologie ż
nagłos m Anlaut m
nieprzechodni intransitiv
odmiana ż Deklination ż
odmiana ż Beugung ż
okolicznik m Adverbialbestimmung ż
okolicznik celu m Finalbestimmung ż
okolicznik czasu m Temporalbestimmung ż
okolicznik miejsca m Lokalbestimmung ż
okolicznik porównawczy m Komparativbestimmung ż
okolicznik przyczyny m Kausalbestimmung ż
okolicznik przyzwolenia m Konzessivbestimmung ż
okolicznik skutku m Konsekutivbestimmung ż
okolicznik sposobu m Modalbestimmung ż
okolicznik warunku m Konditionalbetimmung ż
ortografia ż Orthographie ż
orzeczenie n Prädikat n
orzecznik m Prädikativ n
osoba ż Person ż
pochodzenie n, etymologia ż Herkunft ż
podmiot m Subjekt n, Satzgegenstand m
przedimek m Artikelwort n, Begleiter m, Determinativ n
przedimek m Begleiter m, Artikelwort n, Determinativ n
przedimek m Determinativ n, Begleiter m, Artikelwort n
przegłos m Umlaut m
przeczenie n Negation ż, Verneinung ż
przedrostek m Präfix n
przydawka ż Attribut n
przydawkowy attributiv
przyimek m Präposition ż
przyimek m Verhältniswort n
przymiotnik m Adjektiv n
przymiotnik m Adjektiv n
przypadek m Fall m
przypadek m Kasus m
przyrostek m Suffix n
przysłówek m Adverb n
przysłówek m Umstandswort n
przysłówek odprzymiotnikowy m Adjektivadverb n
przysłówek zaimkowy m Pronominaladverb n
rodzaj m Genus n
rodzaj m Genus n
rodzaj męski m Maskulinum n
rodzaj nijaki m Neutrum n
rodzaj żeński m Femininum n
rodzajnik m Artikel m
rodzajnik m Artikel m
rodzajnik nieokreślony m ubestimmter Artikel m
rodzajnik określony m bestimmter Artikel m
rodzajnik zerowy m, brak rodzajnika Nullartikel m
rzeczownik m Nomen m
rzeczownik m Substantiv n
rzeczownik odprzymiotnikowy m substantiviertes Adjektiv n
samogłoska ż Selbstlaut m
samogłoska ż Vokal m
składnia ż Syntax ż
skrót m Abkürzung ż
słownictwo Wortschatz m
spójnik m Bindewort n
spójnik m Bindewort n
spółgłoska ż Konsonant m
spółgłoska ż Mitlaut m
stopień najwyższy m Superlativ m
stopień równy m Positiv n
stopień równy m Grundstufe ż
stopniowanie n Komparation ż
stopniowanie n Steigerung ż
strona bierna ż Passiv n
strona bierna ż Vorgangspassiv n
strona bierna określająca stan ż Zustandspassiv n
strona czynna ż Aktiv n
sylaba ż Silbe ż
synonim m Synonym n
szyk wyrazów m Wortfolge ż
śródgłos m Inlaut m
tryb m Modus m
tryb łączący m Konjunktiv m
tryb orzekający (oznajmujący) m Indikativ m
tryb orzekający (oznajmujący) m Indikativ mx
tryb oznajmujący m Indikativ m
tryb oznajmujący m Wirklichkeitsform ż
tryb potencjalny m Potentialis m
tryb przypuszczający m Konjunktiv m
tryb przypuszczający m Konditional m
tryb przypuszczający m Konditionalis m
tryb rozkazujący m Imperativ m
tryb rozkazujący m Befehlsform ż
tryb warunkowy m Konditional m
tryb warunkowy m Konditionalis m
wygłos m Auslaut m
wykrzyknik m Interjektion ż
wymowa ż Aussprache ż
wyraz obcy m Fremdwort n
wyraz określający m Bestimmungswort n
wyraz złożony m Kompositum n
zaimek m Pronomen n
zdrobnienie n Diminutiv n
zdrobnienie n Verkleinerungsform ż

Kasus - Przypadki edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
B m Akk. m
biernik m Akkusativ m
C m Dat. m
celownik m Dativ m
D m Gen. m
dopełniacz m Genitiv m
dopełniacz m Wesfall m
M m Nom. m
mianownik m Nominativ m
mianownik m w funkcji wołacza Anredenominativ m
wołacz m Anredefall m
wołacz m Vokativ m
kogo, co wen/was
kogoś, coś jdn./etw.
kogoś, coś jmdn./etw.
kogo, czego wessen
kogoś, czegoś jds.
kogoś, czegoś jmds.
komu, czemu wem
komuś, czemuś jdm./etw.
komuś, czemuś jmdm./etw.
kto, co wer/was
ktoś, coś jd./etw.
ktoś, coś jmd./etw.

Zaimki (Pronomen) edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
zaimek m Pronomen n
zaimek m Fürwort n
zaimek anaforyczny m
zaimek zwrotny m Reflexivpronomen n
zaimek zwrotny m rückbezügliches Fürwort n
zaimek wskazujący m Demonstrativpronomen n
zaimek wskazujący m hinweisendes Fürwort n
zaimek nieokreślony m Indefinitpronomen n
zaimek nieokreślony m unbestimmtes Fürwort n
zaimek dzierżawczy m Possessivpronomen n
zaimek dzierżawczy m besitzanzeigendes Fürwort n
zaimek osobowy m Personalpronomen n
zaimek osobowy m persönliches Fürwort n
zaimek przeczący m Negativpronomen n
zaimek przeczący m verneinendes Fürwort n
zaimek przymiotny / przymiotnikowy m
zaimek przysłowny / przysłówkowy m
zaimek pytajny m Interrogativpronomen n
zaimek pytajny m Fragefürwort n
zaimek pytajny m fragendes Fürwort n
zaimek rzeczowny / rzeczownikowy m
zaimek liczebny m
zaimek wzajemny m Reziprokpronomen n
zaimek wzajemny m wechselseitiges Fürwort n
zaimek względny m Relativpronomen n
zaimek względny m bezügliches Fürwort n

Przymiotniki (Adjektive) edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
przymiotnik m Adjektiv n
przymiotnik m Artwort n
przymiotnik m Beiwort n
przymiotnik m Eigenschaftswort n
przymiotnik m Qualitativ n
przymiotnik m Wiewort n
przymiotnik jakościowy m qualitatives Adjektiv n
przymiotnik jakościowy m Qualitätsadjektiv n
przymiotnik nieodmienny indeklinables Adjektiv n
przymiotnik niestopniowalny m Absolutadjektiv n
przymiotnik odczasownikowy m Verbaladjektiv n
przymiotnik opisujący m deskriptives Adjektiv n
przymiotnik przysłówkowy m Adverbialadjektiv n
przymiotnik relacyjny m relatives Adjektiv n
przymiotnik relacyjny m Bezugsadjektiv n
przymiotnik relacyjny m Relativadjektiv n
przymiotnik relacyjny m Relationsadjektiv n
przymiotnik relacyjny m Beziehungsadjektiv n
przymiotnik relacyjny m Zugehörigkeitsdjektiv n
przymiotnik m określający miejsce Lokaladjektiv n
przymiotnik m określający miejsce Ortsadjektiv n
przymiotnik m określający materiał Stoffadjektiv n
przymiotnik m określający czas m Temporaladjektiv n
przymiotnik liczebnikowy m Zahladjektiv n
przymiotnik m określający czas Zeitadjektiv n
przymiotnik m określający stopień Gradadjektiv n
[[]] m Zugehörigkeitsadjektiv n

Liczebniki (Zahlwörter) edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
liczebnik m Numerale n
liczebnik m Zahlwort n
liczebnik główny m Grundzahlwort n
liczebnik główny m Kardinale n
liczebnik główny m Kardinalzahl ż
liczebnik mnożny m Multiplikativzahlwort n
liczebnik mnożny m Multiplikativum n
liczebnik mnożny m Vervielfältigungszahlwort n
liczebnik nieokreślony m unbestimmtes Zahlwort n
liczebnik podziałowy m Distributivum n
liczebnik podziałowy m Distributivzahl ż
liczebnik porządkowy m Ordinale n
liczebnik porządkowy m Ordinalzahl ż
liczebnik porządkowy m Ordnungszahl ż
liczebnik porządkowy m Ordnungszahlwort n
liczebnik ułamkowy m Bruchzahlwort n
liczebnik ułamkowy m Teilzahlwort n
liczebnik wielokrotny m Iterativzahlwort n
liczebnik wielokrotny m Wiederholungszahlwort n
liczebnik wieloraki m Gattungszahlwort n
liczebnik zbiorowy m Kollektivzahlwort n
liczebnik zbiorowy m Sammelzahlwort n
liczebnik zespołowy m Gesellschaftszahl ż
liczebnik zespołowy m Gesellschaftszahlwort n
liczebnik zespołowy m Soziativzahl ż

Rodzaje zdań (Satzarten) edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
zdanie n Satz m
zdanie główne n Hauptsatz m
zdanie okolicznikowe miejsca n Lokalsatz m
zdanie dopełnieniowe n Objektsatz m
zdanie okolicznikowe sposobu n Modalsatz m
zdanie okolicznikowe warunku n Bedingugnssatz m
zdanie okolicznikowe warunku n Konditionalsatz m
zdanie poboczne n Nebensatz m
zdanie oznajmujące n Behauptungssatz m
zdanie pojedyncze n einfacher Satz m
zdanie podrzędnie złożone n Satzgefüge n
zdanie warunkowe n Bedingugnssatz m
zdanie warunkowe n Konditionalsatz m
zdanie współrzędnie złożone n Satzverbindung ż
zdanie wykrzyknikowe n Ausrufesatz m

Słowotwórstwo (Wortbildung) edytuj

polski a-z → niemiecki a-z →
kontaminacja ż Kontamination ż
sztuczny wyraz m Kunstwort n
zbitka wyrazowa ż Kofferwort n
zbitka wyrazowa ż Schachtelwort n
portmanteau ż Portmanteau n