Indeks:Łaciński - Słownictwo gramatyczne

słownictwo gramatyczne

polski a-z → łaciński →
fonem m

phonema
spółgłoska ż

consonans
samogłoska ż

vocalis
dyftong m

diphtongus
tryftong m

sylaba ż

syllaba
morfem m

morphema
temat m

końcówka ż

syllaba ultima
rdzeń m

radix
przedrostek m

praefixus
przyrostek m

suffixus
wyraz m

verbum
leksem m

część mowy ż

pars orationis
czasownik m

verbum
rzeczownik m

nomen, substantivum
przymiotnik m

adiectivum
przysłówek m

adverbium
zaimek m

pronomen
przyimek m

praepositio
liczebnik m

numerale
imiesłów m

participium
spójnik m

coniunctio, copula
wykrzyknik m

exclamatio
partykuła ż

particula
liczba ż

numerus
liczba pojedyncza ż

singularis
liczba mnoga ż

pluralis
rodzaj m

genus
rodzaj męski m

genus masculinum
rodzaj żeński m

genus femininum
rodzaj nijaki m

genus neutrum
deklinacja ż

declinatio
przypadek m

casus
mianownik m

nominativus
dopełniacz m

genetivus
celownik m

dativus
biernik m

accusativus
miejscownik m

locativus
wołacz m

vocativus
stopień m

gradus
stopień wyższy m

comparativus
stopień najwyższy m

superlativus
koniugacja ż

coniugatio
osoba ż

persona
bezokolicznik m

infinitivus
czasownik przechodni m

transitivus
czasownik nieprzechodni m

intransitivus
tryb m

modus
tryb orzekający m

indicativus
tryb rozkazujący m

imperativus
tryb przypuszczający m

potentialis
strona ż

strona czynna ż

activum
strona bierna ż

passivum
czas m

tempus
czas teraźniejszy m

praesens
czas przyszły m

futurum
czas przeszły m

praeteritum
aspekt m

dokonany m

perfectum
niedokonany m

imperfectum
składnia ż

syntaxis
zdanie n

sententia
zdanie podrzędne n

podmiot m

subiectum
orzeczenie n

praedicatio(?)
dopełnienie n

obiectum
okolicznik m

przydawka ż

wyraz modalny m


Pojęcia charakterystyczne dla języka łacińskiego

polski a-z → łaciński →
czas zaprzeszły

plusquamperfectum
tryb łączący

coniunctivus
ablatyw

ablativus
supinum

supinum
rzeczownik odsłowny

gerundium
czasownik ułomny

verbum defectivum
czasownik nieregularny

verbum anomalum