Indeks:Chiński - Słownictwo gramatyczne

Słownictwo gramatyczne w języku chińskim (中文).

Części mowy - 词类

edytuj
części mowy
czasownik 动词
klasyfikator 量词
liczebnik 数词
partykuła 助词
partykuła modalna 语气词
przyimek 介词
przymiotnik 形容词
przysłówek 副词
rzeczownik 名词
spójnik 连词
wykrzyknik 感叹词
zaimek 代词

Części zdania - 句子成分

edytuj
części zdania
dopełnienie 宾语
komplement 补语
okolicznik 状语
orzeczenie 谓语
orzecznik 表语
podmiot 主语
przydawka 定语

Liczba – 数

edytuj
liczba
liczba pojedyncza 单数
liczba mnoga 复数

Rodzaj - 性

edytuj
rodzaje
rodzaj męski 阳性
rodzaj żeński 阴性
rodzaj nijaki 中性
rodzaj niemęskoosobowy 非阳性
rodzaj wspólny 通性

Przypadki - 格

edytuj

odmiana przez przypadki, deklinacja格变化

przypadki
mianownik 主格
dopełniacz 属格
celownik 与格
biernik 宾格
narzędnik 工具格
miejscownik 方位格
wołacz 呼格

Formy czasowników

edytuj
formy nieosobowe
forma nieosobowa 非人称
bezokolicznik 不定式
imiesłów 分词
formy osobowe
pierwsza osoba 人称
druga osoba 人称
trzecia osoba 人称

Czasy - 时

edytuj
czasy
czas teraźniejszy 现在时
czas przeszły 过去时
czas przyszły 未来时

Zaimki - 代词

edytuj
zaimki
zaimek dzierżawczy 物主代词
zaimek nieokreślony 不定代词
zaimek osobowy 人称代词
zaimek pytający 疑问代词
zaimek przeczący 否定代词
zaimek wskazujący 指示代词
zaimek względny 关系代词
zaimek zwrotny 反身代词
zdanie oznajmujące 肯定句
zdanie rozkazujące 祈使句
zdanie pytające 疑问句
pytanie retoryczne 反问句
czasownik modalny 情态动词
strona czynna 主动语态
strona bierna 被动语态
onomatopeja 拟声词