Aneks:Język polski - czasowniki nieregularne

W języku polskim wiele czasowników odmienia się w dosyć skomplikowany sposób, niekiedy z wyjątkami, ale tylko nieliczne nie dają się zaklasyfikować do żadnej koniugacji.

Pełna odmiana czasownika znajduje się w opisie każdego hasła.

Czasowniki oznaczone gwiazdką (*) pierwotnie miały w bezokoliczniku końcówkę "-dz" zamiast "-c", stąd w odmianie pozostała wymiana na "-g-" i "-ż-" (np. "pomóc" – "pomogę" – "pomóż").

Bezokolicznik Czas teraźniejszy Czas przyszły Czas przeszły Imiesłów przymiotnikowy bierny Tryb rozkazujący Uwagi Koniugacja
brać biorę będę brał/brać brałem brany bierz dk. wziąć XI
być jestem będę byłem bądź
ciąć tnę będę ciąć/ciął ciąłem cięty tnij Xc
dojść dojdę doszedłem dojdź ndk. dochodzić
gnieść gniotę będę gniótł/gnieść gniotłem gnieciony gnieć por. gnić XI
iść idę będę szedł/iść szedłem idź dk. dojść
jeść jem będę jadł/jeść jadłem jedzony jedz dk. zjeść
mieć mam będę miał/mieć miałem miany miej
móc * mogę będę mógł/móc mogłem XI
nieść niosę będę niósł/nieść niosłem niesiony nieś ndk. nosić XI
pachnieć pachnę będę pachniał/pachnieć pachniał pachnący (nie: pachniący) pachnij por. pachnąć
pomóc * pomogę pomogłem pomóż ndk. pomagać XI
spiąć zepnę spiąłem spięty zepnij ndk. spinać Xc
siąść siądę siadłem siądź ndk. siadać
trzeć trę będę tarł/trzeć tarłem tarty trzyj dk. zetrzeć XI
usiąść usiądę usiadłem usiądź
wejść wejdę wszedłem wejdź ndk. wchodzić
wiedzieć wiem będę wiedział/wiedzieć wiedziałem wiedz
wziąć wezmę wziąłem wzięty weź ndk. brać Xc
zebrać zbiorę zebrałem zebrany zbierz ndk. zbierać XI
znaleźć znajdę znalazłem znaleziony znajdź ndk. znajdować

Skróty: dk. – forma dokonana czasownika, ndk. – forma niedokonana czasownika