figure of speech

figure of speech (język angielski)Edytuj

wymowa:
wymowa australijska?/i
znaczenia:

fraza rzeczownikowa

(1.1) liter. figura retoryczna
odmiana:
przykłady:
składnia:
kolokacje:
synonimy:
(1.1) rhetorical figure
antonimy:
hiperonimy:
hiponimy:
(1.1) scheme, trope, addition, omission, transposition, permutation, accumulation, adnomination, alliteration, adynaton, anacoluthon, anadiplosis, anaphora, anastrophe, anti-climax, antanaclasis, anthimeria, antimetabole, antirrhesis, antistrophe, antithesis, aphorismus, aposiopesis, apposition, assonance, asteismus, asterismos, asyndeton, cacophony, cataphora, classification, chiasmus, climax, commoratio, conduplicatio, conversion, consonance, dubitatio, dystmesis, ellipsis, elision, enallage, enjambment, enthymeme, epanalepsis, epanodos, epistrophe, epizeuxis, euphony, half rhyme, hendiadys, hendiatris, homeoptoton, homographs, homoioteleuton, homonyms, homophones, homeoteleuton, hypallage, hyperbaton, hyperbole, hypozeuxis, hysteron proteron, isocolon, internal rhyme, kenning, litotes, merism, mimesis, onomatopoeia, paradiastole, parallelism, paraprosdokian, parenthesis, paroemion, parrhesia, pleonasm, polyptoton, polysyndeton, pun, rhythm, sibilance, sine dicendo, solecism, spoonerism, superlative, synathroesmus, syncope, symploce, synchysis, synesis, synecdoche, synonymia, tautology, tmesis, zeugma, accismus, allegory, allusion, ambiguity, anacoenosis, analogy, anapodoton, antanaclasis, anthimeria, anthropomorphism, antimetabole, antiphrasis, antistasis, antonomasia, aphorism, apologia, aporia, apophasis, appositive, apostrophe, archaism, auxesis, bathos, burlesque metaphor, catachresis, categoria, cliché, circumlocution, congeries, correctio, dehortatio, denominatio, diatyposis, double negative, dirimens copulatio, distinctio, dysphemism, dubitatio, ekphrasis, epanorthosis, encomium, enumeratio, epicrisis, epiplexis, epitrope, erotema, erotesis, euphemism, grandiloquence, exclamation, humour, hyperbaton, hyperbole, hypocatastasis, hypophora, hysteron proteron, innuendo, inversion, irony, kataphora, litotes, malapropism, meiosis, merism, metalepsis, metaphor, metonymy, neologism, non sequitur, occupatio see apophasis, onomatopoeia, oxymoron, par'hyponoian, parable, paradiastole, paradox, paradiastole, paraprosdokian, paralipsis, parody, paronomasia, pathetic fallacy, periphrasis, personification / prosopopoeia / anthropomorphism, pleonasm, praeteritio, procatalepsis, proslepsis, prothesis, proverb, pun, rhetorical question, satire, sensory detail imagery, sesquipedalianism, simile, snowclone, style, superlative, syllepsis, syncatabasis (condescension, accommodation), synchoresis, synecdoche, synesthesia, tautology, transferred epithet, truism, tricolon diminuens, tricolon crescens, verbal paradox, zeugma, zoomorphism
holonimy:
meronimy:
wyrazy pokrewne:
związki frazeologiczne:
etymologia:
uwagi:
źródła: