Wikisłownik:Narzędzia/Edytor tłumaczeń/Przewodnik

Typową kolejność czynności w trakcie korzystania z edytora tłumaczeń stanowią: wybór języka, wprowadzenie tłumaczeń (nowych lub zmieniających już istniejące), podgląd wykonanych zmian, powtórzenie poprzednich kroków w celu dopracowania modyfikacji lub edycji innego języka, zapisanie zmian.

Narzędzie nie jest dostępne, gdy przeglądamy stare wersje strony z jej historii zmian, ani gdy porównujemy zmiany pomiędzy wersjami.

InterfejsEdytuj

 
Interfejs na przykładzie hasła „ratunek

Uruchomienie narzędzia następuje po kliknięciu na przycisk „(edytuj)” umieszczony obok napisu tłumaczenia w hasłach polskich. Jeżeli takiego przycisku nie ma, może to oznaczać, że hasło zawiera błędy w wikiskładni, które należy naprawić w zwyczajnym trybie edycji (zakładka „Edytuj” u góry strony). Upewnij się, że istnieją pola {{tłumaczenia}} i {{znaczenia}}, oraz że w polu znaczeń znajduje się co najmniej jedna definicja i że wszystkie definicje rozpoczyna numeracja w postaci „(1.1)”. Bardziej szczegółowo w WS:Zasady tworzenia haseł.

Narzędzie analizuje wikikod strony w trakcie uruchamiania. Jeżeli zostaną wykryte problemy związane ze składnią, użytkownik zostanie ostrzeżony i dalsze ładowanie edytora wstrzymane. Innym czynnikiem prowadzącym do przerwania jego pracy jest wykonanie edycji na tej samej stronie w międzyczasie przez innego użytkownika. W tym wypadku narzędzie ostrzega, że aktualna wersja wyświetlona na ekranie nie jest ostatnią i należy przeładować stronę.

W wypadku pomyślnego załadowania edytor umieszcza listę tłumaczeń (o ile nie była pusta) wewnątrz formularza wraz z pozostałymi elementami, które szerzej opisano w poniższych sekcjach. Każdy przycisk w interfejsie głównym ma dołączony dymek informacyjny – wyświetlany po najechaniu kursorem na element i odczekaniu krótkiej chwili – zwięźle objaśniający jego przeznaczenie.

Przyciski „(zgłoś problem)” oraz „(pomoc)” otwierają nową zakładkę kierującą odpowiednio do strony zgłaszania błędów narzędzia i do niniejszej strony.

Selektor językówEdytuj

 
Obszar wybóru języka

Pierwszą czynność stanowi wybór języka. Jeżeli dany język jest już obecny na liście, kliknięcie na przycisk „(edytuj)” obok tłumaczenia rozpoczyna jego edycję – więcej w kolejnych sekcjach. Do tego efektu również prowadzi skorzystanie z selektora języków; jeżeli języka nie ma na liście, jest to jedyny sposób rozpoczęcia edycji.

Selektor wyświetla sugestie w trakcie pisania. W tym celu korzysta z wbudowanej bazy języków wyszczególnionych na stronie WS:ISO. Można bezpośrednio użyć nazwy języka (np. „angielski”) albo jego identyfikatora ISO (np. „en”). Sugestie obejmują obie kategorie wyników, wyświetlając pasujące identyfikatory ISO w odrębnym obszarze na końcu listy.

Sugestie selektora sprowadzają typowo polskie znaki na ich odpowiedniki w klawiaturze niepolskiej, zatem wpisanie początkowej sekwencji „sl” – notabene litera „s” zamiast „ś” oraz „l” zamiast „ł” – skutkuje wyświetleniem wyników „slovio”, „owacki”, „oweński”, „owiński” oraz „śląski niemiecki”.

Formularz przejdzie w tryb edycji wybranego języka po jego zaznaczeniu na liście. Alternatywnie można wpisać go w całości ręcznie i kliknąć przycisk „Załaduj” albo nacisnąć klawisz Enter. Przycisk „Zapamiętaj” służy do automatycznego uruchamiania trybu edycji wybranego języka podczas następnego użycia narzędzia. Ustawienie jest, w przypadku użytkowników niezalogowanych, tymczasowo zapamiętywane w wewnętrznym obszarze pamięci przeglądarki. W przypadku użytkowników zalogowanych wybór języka jest na stałe przypisywany do konta. Wybór można wycofać za pośrednictwem przycisku „Zapomnij”.

Wprowadzanie tłumaczeńEdytuj

 
Obszar wprowadzania tłumaczeń

W tym obszarze pojawiają się pary pól w poziomie – po jednej parze na każde znaczenie opisane w haśle. Dłuższe przechowuje poszczególne tłumaczenia oddzielone przecinkami jedne od drugich. Krótsze odwzorowuje odpowiadające im kwalifikatory gramatyczne, typowo określenia rodzajów: „m” – męski; „ż” – żeński; „n” – nijaki; „w” – wspólny („f” jest aliasem dla „ż”). Można też podać kombinację dwóch kwalifikatorów rodzajowych oddzielonych ukośnikiem. Po przetworzeniu przez narzędzie każde tłumaczenie staje się linkiem do odpowiadającej mu strony w Wikisłowniku, przykładowo:

 • Pierwsze pole: gato, casa, perro, udskrift
 • Drugie pole: m,f,m,w/n (pozostawić puste w przypadku języków, które nie rozróżniają rodzajów)
 • Wynik (wikikod): [[gato]] {{m}}, [[casa]] {{ż}}, [[perro]] {{m}}, [[udskrift]] {{w}}/{{n}}

Niekiedy potrzebujemy wprowadzić tłumaczenie składające się z wielu wyrazów, które należy linkować osobno, albo chcemy podać transliterację lub inne elementy pomocnicze (dodatkowe kwalifikatory, dookreślenia wewnątrz nawiasów...). Wtedy należy bezpośrednio wpisać wikikod do pierwszego pola:

 • Pierwsze pole: [[सहायता]] {{ż}} (sahāyatā), ''(na maszynie, komputerze)'' [[type]]
 • Drugie pole: puste, ewentualny rodzaj wskazano w pierwszym polu
 • Wynik (wikikod): [[सहायता]] {{ż}} (sahāyatā), ''(na maszynie, komputerze)'' [[type]]

Najwygodniej korzystać z ułatwień automatycznego linkowania (pierwszy przykład), zaś uciekać się do surowego wikikodu jedynie w razie konieczności (drugi przykład). Obu sposobów wprowadzania tłumaczeń można użyć jednocześnie w obrębie tego samego znaczenia, a nawet tłumaczenia (poniżej ostatnie tłumaczenie wprowadzono w formie skrótowej do pierwszego pola, zaś w postaci wikikodu do drugiego pola):

 • Pierwsze pole: por qué, avión, ''(w Hiszpanii)'' [[de]] [[vidrio]], pantalones
 • Drugie pole: ,m,,{{m}} {{lm}} (zauważ, że są tu cztery elementy, jednak pierwszy i trzeci to puste ciągi znaków)
 • Wynik (wikikod): [[por qué]], [[avión]] {{m}}, ''(w Hiszpanii)'' [[de]] [[vidrio]], [[pantalines]] {{m}} {{lm}}

Edytor automatycznie wnioskuje wybranie trybu wprowadzania wikikodu, gdy dane tłumaczenie zawiera nawiasy kwadratowe („[]” – dla linków), nawiasy okrągłe („()” – dla transliteracji lub dookreśleń), nawiasy ostrokątne („<>” – dla przypisów) lub klamry („{}” – dla szablonów).

W trakcie wprowadzania tłumaczeń dla niektórych języków zaleca się zaznaczanie miejsca akcentu wyrazowego. Reguły ortograficzne nie przewidują konieczności zaznaczania akcentu za pomocą znaku graficznego, jednak jest to utarta praktyka w słownikach i podręcznikach dla podejmujących naukę w takim języku. W Wikisłowniku korzystamy w tym celu ze znaku „combining acute accent” w ten sposób: [[щириця|щири́ця]] (link prowadzi do „щириця”, lecz na stronie wyświetla „щири́ця”). Edytor potrafi wywnioskować obecność akcentu we wprowadzonym wyrazie i automatycznie tworzy dwuczłonowy link, prawidłowo prowadząc do strony bez akcentu w nazwie. Wspierane obecnie języki: rosyjski, ukraiński.

Szczególny przypadek stanowią istniejące tłumaczenia zawierające błędy składniowe. Po przejściu na ich tryb edycji narzędzie generuje jedno większe pole, bez rozróżnienia względem poszczególnych znaczeń. Doświadczony użytkownik może naprawić w ten sposób felernie sformatowane tłumaczenie, zwracając uwagę na właściwe rozmieszczenie średników oraz numeracji.

Przycisk „(klawiatura ekranowa)” otwiera okno z zestawem znaków odpowiadających różnym systemom pisma. Kliknięcie na wybrany znak skutkuje wstawieniem go w miejscu kursora w aktywnym polu wprowadzania tekstu.

Najechanie kursorem na numerację obok pól wprowadzania tekstu, na przykład „(1.1)”, „(1.2)” itd., powoduje wyświetlenie dymku zawierającego odpowiadającą jej definicję z pola znaczenia. Zalogowani użytkownicy mogą wyłączyć tę funkcjonalność w preferencjach.

Podgląd tłumaczeńEdytuj

 
Obszar podglądu tłumaczeń

W następstwie wprowadzenia zmian w obszarze edycji należy kliknąć „Pokaż podgląd” (albo wcisnąć klawisz „enter”, gdy dowolne pole wprowadzania tekstu jest aktywne). Edytor wygeneruje podgląd na podstawie wynikowego wikikodu (zob. poprzednią sekcję). Podgląd odwzorowuje ostateczny stan pola tłumaczeń po zapisaniu zmian. Zmienione pozycje na liście tłumaczeń odznaczają się symbolem widocznym w lewym marginesie, odpowiednio: „+” – tłumaczenie dodane; „m” – tłumaczenie zmodyfikowane; „” – tłumaczenie usunięte; „!” – tłumaczenie z błędami składni lub dot. niewspieranego języka.

Przy każdym tłumaczeniu w podglądzie widnieją przyciski:

 • „(edytuj)”: przejdź w tryb edycji tego języka
 • „(usuń)”: usuń ten język z listy tłumaczeń
 • „(przywróć)” (domyślnie ukryty): nie usuwaj języka uprzednio oznaczonego do usunięcia
 • „(język)”: zmień nazwę języka, zachowując istniejące tłumaczenia (otwiera okno dialogowe z selektorem języka)
 • „(wstrzymaj)” (domyślnie ukryty): anuluj generowanie podglądu; zamiast niego zostanie umieszczony wikikod

Linki w tym polu są zabarwiane na fioletowo, jeżeli strona istnieje, lecz brak sekcji odpowiadającej danemu językowi (tj. brak hasła). Ta funkcja jest dostępna dla zalogowanych użytkowników, którzy włączyli odpowiedni gadżet w preferencjach.

Zapisywanie zmianEdytuj

 
Zapisywanie zmian

Wykonanie dowolnych zmian zmieniających stan listy tłumaczeń skutkuje aktywowaniem przycisków „Wykaz zmian”, „Zapisz” oraz „Wyczyść”. Pierwszy otwiera w nowym oknie porównanie strony przed i po ewentualnym zapisaniu zmian. Ostatni anuluje wszystkie wprowadzone zmiany i sprowadza formularz do stanu początkowego; wymaga potwierdzenia od użytkownika. Przycisk „Zapisz” (skrót klawiszowy Ctrl+Enter) ostatecznie zatwierdza i wprowadza zmiany do hasła, następnie przeładowując stronę. Typowym problemem napotkanym w tej fazie jest wystąpienie konfliktu edycji z innym użytkownikiem zmieniającym treść strony w tym samym czasie.

Narzędzie automatycznie uzupełnia opis zmian na podstawie wykonanych działań. Mogą to być działania zarówno zatwierdzone przez użytkownika, jak i wykonane automatycznie przez narzędzie wskutek przeglądu i naprawy typowych błędów (w tym nieprawidłowe sortowanie tłumaczeń). Przycisk „(edytuj)” udostępnia dodatkowe pole wprowadzania tekstu, w którym można podać własny opis zmian. Ten opis zostanie dołączony do automatycznie wygenerowanego opisu zmian.