Podstawowe liczebniki w języku słoweński (slovenščina).

liczebnik
liczba główny porządkowy
0 nič ničti
1 ena prvi
2 dva drugi
3 tri tretji
4 štiri četrti
5 pet peti
6 šest šesti
7 sedem sedmi
8 osem osmi
9 devet deveti
10 deset deseti
11 enajst enajsti
12 dvanajst dvanajsti
13 trinajst trinajsti
14 štirinajst štirinajsti
15 petnajst petnajsti
16 šestnajst šestnajsti
17 sedemnajst sedemnajsti
18 osemnajst osemnajsti
19 devetnajst devetnajsti
20 dvajset dvajseti
21 enaindvajset enaindvajseti
22 dvaindvajset dvaindvajseti
23 triindvajset triindvajseti
24 štiriindvajset štiriindvajseti
25 petindvajset petindvajseti
26 šestindvajset šestindvajseti
27 sedemindvajset sedemindvajseti
28 osemindvajset osemindvajseti
29 devetindvajset devetindvajseti
30 trideset trideseti
40 štirideset štirideseti
50 petdeset petdeseti
60 šestdeset šestdeseti
70 sedemdeset sedemdeseti
80 osemdeset osemdeseti
90 devetdeset devetdeseti
100 sto stoti
101 sto ena stoprvi
137 sto sedemintrideset stosedemintrideseti
200 dvesto dvestoti
300 tristo tristoti
400 štiristo štiristoti
500 petsto petstoti
600 šeststo šeststoti
700 sedemsto sedemstoti
800 osemsto osemstoti
900 devetsto devetstoti
1000 tisoč tisoči
2000 dva tisoč dvatisoči
2357 dva tisoč tristo sedeminpetdeset dvatisočtristosedeminpetdeseti
10000 deset tisoč desettisoči
100000 sto tisoč stotisoči
1000000 milijon milijonti
2000000 dva milijona dvomilijonti
3000000 trije milijoni trimilijonti
4000000 štirje milijoni štirimilijonti
5000000 pet milijonov petmilijonti
6000000 šest milijonov šestmilijonti
7000000 sedem milijonov sedemmilijonti
8000000 osem milijonov osemmilijonti
9000000 devet milijonov devetmilijonti
10000000 deset milijonov desetmilijonti
100000000 sto milijonov stomilijonti
1000000000 milijarda milijardti
1000000000000 bilijon bilijonti