Indeks:Komi-zyriański - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku komi-zyriańskim (коми кыв):

liczebnik
liczba główny porządkowy
0
1 ӧти (öťi) медводдза (medvoddźa)
2 кык (kyk) мӧд (möd)
3 куим (kuim) коймӧд (kojmöd)
4 нёль (ńoľ) нёльӧд (ńoľöd)
5 вит (vit) витӧд (vitöd)
6 квайт (kvajt) квайтӧд (kvajtöd)
7 сизим (śiźim) сизимӧд (śiźimöd)
8 кӧкъямыс (kökjamys) кӧкъямысӧд (kökjamysöd)
9 ӧкмыс (ökmys) ӧкмысӧд (ökmysöd)
10 дас (das) дасӧд (dasöd)
100 сё (śo) сёӧд (śoöd)
1000 сюрс (śurs) сюрсӧд (śursöd)