Indeks:Hiszpański - Matematyka

polski a-z hiszpański a-z
aksjomat axioma m
algebra álgebra ż
algebra abstrakcyjna álgebra ż abstracta
algebra liniowa álgebra ż lineal
algorytm algoritmo m
analiza análisis m
analiza numeryczna análisis m numérico
apotema apotema ż
aproksymacja aproximación ż
arcus cosinus arcocoseno m
arcus sinus arcoseno m
arcus tangens arcotangente ż
arytmetyka aritmética ż
asymptota asíntota ż
asymptota pionowa asíntota ż vertical
asymptota pochyła asíntota ż oblicua
asymptota pozioma asíntota ż horizontal
atraktor atractor m
barycentrum baricentro m
baza przestrzeni liniowej base ż
bijekcja biyección ż
bryła geometryczna sólido m
bryła obrotowa superficie de revolución ż
całka integral ż
całka krzywoliniowa integral de línea ż
całka nieoznaczona integral indefinida ż
całka oznaczona integral definida ż
całka podwójna integral doble ż
całka potrójna integral triple ż
całka powierzchniowa integral de superficie ż
całka wielokrotna integral múltiple ż
całkowanie integración ż
całkowanie numeryczne integración ż numérica
całkowanie przez części integración ż por partes
całkowanie przez podstawienie integración ż por cambio de variable
ciąg liczbowy sucesión ż numérica
ciągłość funkcji continuidad ż
cięciwa cuerda ż
cosecans cosecante ż
cosinus coseno m
cosinus hiperboliczny coseno m hiperbólico
cotangens cotangente ż
cyfra cifra ż
cykl ciclo m
cykloida cicloide ż
część rzeczywista liczby zespolonej parte real ż
część urojona liczby zespolonej parte imaginaria ż
czworokąt cuadrilátero m
czworościan foremny, tetraedr tetraedro m
deltoid deltoide m
diagonalizacja macierzy diagonalización ż
długość longitud ż
dodawanie suma ż, adición ż
dokładność exactitud ż, precisión ż
dowód demostración ż
dwudziestościan foremny, ikosaedr icosaedro m
dwumian binomio m
dwunastokąt, dwunastobok dodecágono m
dwunastościan foremny, dodekaedr dodecaedro m
dwusieczna kąta bisectriz ż
dywergencja divergencia ż
dziedzina funkcji dominio m
dzielenie división ż
dzielna dividendo m
dzielnik divisor m
dziesięciokąt, dziesięciobok decágono m
dziewięciokąt, dziewięciobok eneágono m
ekstrema funkcji extremos m lm de una función
ekstrema absolutne extremos m lm abolutos
ekstrema warunkowe extremos m lm relativos
element macierzy elemento m de una matriz
elipsa elipse ż
elipsoida elipsoide m
faktoryzacja, rozkład na czynniki factorización ż
figura geometryczna figura ż geométrica
foremny regular
fraktal fractal m
funkcja función ż
funkcja Bessela función de Bessel ż
funkcja beta función beta ż
funkcja ciągła función continua ż
funkcja elementarna función elemental ż
funkcja gamma función gamma ż
funkcja harmoniczna función armónica ż
funkcja hiperboliczna función hiperbólica ż
funkcja jednej zmiennej función de una variable ż
funkcja kwadratowa función cuadrática ż
funkcja liniowa función lineal ż
funkcja malejąca función ż decreciente
funkcja monotoniczna función monótona ż
funkcja nieparzysta función impar ż
funkcja odwrotna función inversa ż
funkcja okresowa función periódica ż
funkcja parzysta función par ż
funkcja pierwotna función primitiva ż, primitiva ż
funkcja potęgowa función potencial ż
funkcja rosnąca función ż creciente
funkcja rozkładu función de distribución ż
funkcja różnowartościowa ż función inyectiva ż
funkcja sześcienna función cúbica ż
funkcja stała función constante ż
funkcja trygonometryczna función trigonométrica ż
funkcja wielomianowa función polinómica ż
funkcja wielu zmiennych función de varias variables ż
funkcja wklęsła función cóncava ż
funkcja wykładnicza función exponencial ż
funkcja wypukła función convexa ż
geometria geometría ż
geometria eliptyczna geometría elíptica ż
geometria euklidesowa geometría euclídea ż, geometría euclidiana ż
geometria hiperboliczna geometría hiperbólica ż
geometria nieeuklidesowa geometría no euclídea ż, geometría no euclidiana ż
geometria sferyczna geometría esférica ż
gradient gradiente m
graf grafo m
graniastosłup prisma m
granica límite m
grupa grupo m
grupa abelowa grupo abeliano m
hamiltonian hamiltoniano m
hiperbola hipérbola ż
hiperboloida hiperboloide m
iloczyn, produkt producto m
iloczyn nieskończony productorio m
iloczyn skalarny producto escalar m
iloczyn tensorowy producto tensorial m
iloczyn wektorowy producto vectorial m
iloraz cociente m
indukcja matematyczna inducción ż
jednokładność homotecia ż
jednomian monomio m
jednostka urojona unidad imaginaria ż
kategoria categoría ż
kąt ángulo m
kąt bryłowy ángulo sólido m
kąt ostry ángulo agudo m
kąt płaski ángulo plano m
kąt przeciwległy ángulo opuesto m
kąt prosty ángulo recto m
kąt przyległy ángulo contiguo m
kąt rozwarty ángulo obtuso m
kierownica directriz ż
kolumna macierzy columna ż
koło círculo m
kombinatoryka combinatoria ż
krawędź arista ż
krzywa curva ż
krzywa Gaussa campana de Gauss ż
krzywa stożkowa sección cónica ż
kula esfera ż
kwadrat cuadrado m
kwadryka cuádrica ż
lagranżjan lagrangiano m
laplasjan laplaciano m
lemat lema m
liczba número m
liczba całkowita número entero m
liczba dodatnia número positivo m
liczba dwójkowa número binario m
liczba dziesiętna número decimal m
liczba naturalna número natural m
liczba nieparzysta número impar m
liczba niewymierna número irracional m
liczba ósemkowa número octal m
liczba parzysta número par m
liczba pierwsza número primo m
liczba rzeczywista número real m
liczba sprzężona número conjugado m
liczba szesnastkowa número hexadecimal m
liczba urojona número imaginario m
liczba wymierna número racional m
liczba zespolona número complejo m
liczba złożona número compuesto m
licznik numerador m
linia línea ż
liniowa niezależność independencia lineal ż
liniowa zależność dependencia lineal ż
logarytm logaritmo m
logika lógica ż
łuk okręgu arco m
macierz matriz ż
macierz diagonalna matriz diagonal ż
macierz dołączona matriz de adjuntos ż, matriz conjugada traspuesta ż
macierz hermitowska matriz hermitiana ż
macierz jednostkowa matriz unitaria ż, matriz identidad ż
macierz kwadratowa matriz cuadrada ż
macierz nieodwracalna matriz singular ż
macierz odwracalna matriz invertible ż, matriz regular ż
macierz odwrotna matriz inversa ż, inversa ż
macierz ortogonalna matriz ortogonal ż
macierz sprzężona matriz conjugada ż
macierz transponowana matriz traspuesta ż
macierz trójkątna matriz triangular ż
maksimum funckji máximo m
mantysa mantisa ż
matematyka matemáticas ż lm
matematyka stosowana matemáticas aplicadas ż lm
mediana mediana ż
mianownik denominador m
miara magnitud ż
miejsce dziesiętne, miejsce po przecinku decimal m
miejsce zerowe raíz ż, cero m
mimośród, ekscentryczność excentricidad ż
minimum funckji mínimo m
mnożenie producto m
najmniejsza wspólna wielokrotność mínimo común múltiplo m
najmniejszy wspólny mianownik mínimo común denominador m
największy wspólny dzielnik máximo común divisor m
nieparzysty impar
nierówność desigualdad ż, inecuación ż
nieskończenie mały infinitesimal
nieskończoność infinito m
niewiadoma incógnita ż
niezależność independencia ż
nomogram ábaco m, nomograma m
notacja naukowa notación científica ż
objętość volumen m
obraz imagen ż
obwód perímetro m
odchylenie standardowe desviación típica ż
odcięta abscisa ż
odcinek prostej segmento m
odejmowanie resta ż, sustracción ż
ognisko foco m
ogniskowa distancia focal ż
okrąg circunferencia ż
okrąg opisany circunferencia ż circunscrita
okrąg wpisany circunferencia ż inscrita
okres período m
okresowość funkcji periodicidad ż
operator operador m
operator różniczkowy operador diferencial m
ortocentrum ortocentro m
ortogonalność, ortogonalny ortogonalidad ż, ortogonal
ortonormalność, ortonormalny ortonormalidad ż, ortonormal
ostrosłup pirámide ż
eje m
oś odciętych eje de abscisas m
oś rzędnych eje de ordenadas m
oś symetrii eje de simetría m
oś współrzędnych eje de coordenadas m
ośmiokąt, ośmiobok, oktogon octógono m
ośmiościan foremny, oktaedr octaedro m
parabola parábola ż
paraboloida paraboloide m
parametr parámetro m
parametryzacja parametrización ż
parzystość funkcji paridad ż
parzysty par
permutacja permutación ż
pierścień anillo m
pierwiastek raíz ż
pierwiastek kwadratowy raíz cuadrada ż
pierwiastek sześcienny raíz cúbica ż
pięciobok, pięciokąt pentágono m
płaszczyzna plano m, superficie ż plana
pochodna derivada ż
pochodna cząstkowa derivada parcial ż
początek układu współrzędnych origen de coordenadas m
podstawa figury geometrycznej base ż
podzbiór subconjunto m
pole campo m
pole (powierzchni) área ż
pole skalarne campo escalar m
pole tensorowe campo tensorial m
pole wektorowe campo vectorial m
postać iloczynowa forma desarrollada ż
postać kanoniczna forma canónica ż
postulat postulado m
potęga potencia ż
powierzchnia superficie ż
powinowactwo afinidad ż
półoś semieje m
półoś mała semieje m menor
półoś wielka semieje m mayor
prawdopodobieństwo probabilidad ż
procent porcentaje m, por ciento
promień radio m
promil por mil
proporcjonalny proporcional
prosta recta ż
prostokąt rectángulo m
prostopadłościan ortoedro m
prostopadły perpendicular
przecinek dziesiętny coma decimal ż
przeciwdziedzina recorrido m
przeciwprostokątna hipotenusa ż
przedział intervalo m
przedział otwarty / zamknięty intervalo m abierto / cerrado
przekątna diagonal ż
przekształcenie transformación ż
przekształcenie afiniczne transformación afín ż
przekształcenie liniowe transformación lineal ż
przemienność conmutatividad ż
przybliżenie aproximación ż
przyprostokątna cateto m
przyprostokątna naprzeciwległa cateto m opuesto
przyprostokątna przystająca cateto m adyacente
punkt punto m
punkt nieciągłości discontinuidad ż
punkt odniesienia punto de referencia m
punkt przecięcia intersección ż
punkt przegięcia punto de inflexión m
punkt skupienia punto de acumulación m
rachunek całkowy cálculo integral m
rachunek różniczkowy cálculo diferencial m
rachunek różniczkowy / całkowy cálculo infinitesimal m
radian radián m
reguła regla ż
reguła de l'Hospitala regla de l'Hôpital ż
relacja relación ż
reszta dzielenia resto m
retrakt retracto m
romb rombo m
romboid romboide m
rotacja, wirowość rotacional m, rotor m
rozbieżność divergencia ż
rozkład macierzy factorización ż de una matriz
rozkład na czynniki factorización ż
rozkład normalny distribución normal ż
rozkład prawdopodobieństwa distribución ż de probabilidad
rozmiar tamaño m
rozwiązanie solución ż
równanie n ecuación ż
równanie algebraiczne ecuación algebraica ż
równanie całkowe ecuación integral ż
równanie funkcyjne ecuación funcional ż
równanie kwadratowe ecuación cuadrática ż
równanie różniczkowe ecuación diferencial ż
równanie różniczkowe cząstkowe ecuación diferencial en derivadas parciales ż
równanie różniczkowe zwyczajne ecuación diferencial ordinaria ż
równanie sześcienne ecuación cúbica ż
równanie wielomianowe ecuación polinómica ż
równoległobok paralelogramo m
równoległościan paralelepípedo m
równoległy paralelo
różniczka diferencial m
różniczkowanie derivación ż
rząd macierzy rango m
rzędna ordenada ż
secans secante ż
sieczna secante ż
siedmiokąt heptágono m
silnia factorial m
sinus seno m
sinus hiperboliczny seno m hiperbólico
skalar escalar m
składowa wektora componente ż de un vector
skracanie simplificación ż
sprzeczność contradicción ż
stała constante ż
statystyka estadística ż
steradian estereorradián m
stożek cono m
styczna tangente ż
styczność tangencia ż
suma szeregu sumatorio m
symbol nieoznaczony indeterminación ż
symetralna odcinka mediatriz ż
symetria simetría ż
symetria nieparzysta simetría impar ż
symetria parzysta simetría par ż
system dwójkowy sistema binario m
system dziesiętny sistema decimal m
system ósemkowy sistema octal m
system szesnastkowy sistema hexadecimal m
szereg serie ż
szereg macierzy fila ż
szereg potęgowy serie de potencias ż
szereg rozbieżny serie divergente ż
szereg zbieżny serie convergente ż
szereg zbieżny bezwzględnie serie absolutamente convergente ż
sześcian foremny, heksaedr hexaedro m, cubo m
sześciobok, sześciokąt hexágono m
ślad macierzy traza ż
średnia media ż
średnia arytmetyczna media aritmética ż
średnia geometryczna media geométrica ż
średnia harmoniczna media armónica ż
średnica diámetro m
środek centro m
środek okręgu opisanego circuncentro m
środek okręgu wpisanego (incentrum) incentro m
środkowa trójkąta mediana ż
tangens tangente ż
tensor tensor m
teoria grup teoría de grupos ż
teoria liczb teoría de números ż
teoria mnogości teoría de conjuntos ż
toroid toroide m
torus toro m
tożsamość identidad ż
transformata tranformada ż
transformata Fouriera tranformada de Fourier ż
transformata Laplace'a tranformada de Laplace ż
transformata odwrotna antitranformada ż
trapez trapecio m
trapezoid trapezoide m
trójkąt triángulo m
trójkąt ostrokątny triángulo acutángulo m
trójkąt prostokątny triángulo rectángulo m
trójkąt rozwartokątny triángulo obtusángulo m
trójkąt równoboczny triángulo equilátero m
trójkąt równoramienny triángulo isósceles m
trójkąt różnoboczny triángulo escaleno m
trójsieczna kąta trisectriz ż
trygonometria trigonometría ż
twierdzenie teorema m
twierdzenie Pitagorasa teorema de Pitágoras m
twierdzenie Talesa teorema de Tales m
tworząca generatriz ż
układ odniesienia sistema de referencia m
układ równań sistema de ecuaciones m
układ równań oznaczony sistema compatible determinado m
układ równań nieoznaczony sistema compatible indeterminado m
układ równań sprzeczny sistema incompatible m
układ współrzędnych sistema de coordenadas m
układ współrzędnych polarnych sistema de coordenadas polares m
układ współrzędnych kartezjańskich sistema de coordenadas cartesianas m
układ współrzędnych sferycznych sistema de coordenadas esféricas m
układ współrzędnych walcowych sistema de coordenadas cilíndricas m
ułamek fracción ż
walec cilindro m
wariancja varianza ż
wartość bezwzględna valor absoluto m
wartość oczekiwana valor esperado m
wartość w zerze valor m en el origen
wartość własna valor propio m, autovalor m
wektor vector m
wektor jednostkowy vector unitario m, versor m
wektor własny vector propio m, autovector m
widmo macierzy espectro m
wielokąt, wielobok polígono m
wielokrotność múltiplo m, multiplicidad ż
wielomian polinomio m
wielomian charakterystyczny macierzy polinomio característico m
wielościan poliedro m
wierzchołek vértice m
wklęsłość concavidad ż
współczynnik coeficiente m
współczynnik kierunkowy prostej pendiente ż
wykładnik exponente m
wykres gráfica ż
wymiar dimensión ż
wypukłość convexidad ż
wyrażenie expresión ż
wysokość trójkąta altura ż
wyznacznik determinante m
wzór fórmula ż
zbieżność convergencia ż
zbiór conjunto m
zbiór domknięty conjunto cerrado m
zbiór otwarty conjunto abierto m
zbiór pusty conjunto vacío m
zbiór rozmyty conjunto difuso m
zmienna variable ż
zmienna losowa variable aleatoria ż
zmienna niezależna variable dependiente ż
zmienna zależna variable independiente ż
znak dodatni/ujemny signo m positivo/negativo