Indeks:Francuski - Podstawowe czasowniki

francuski a-z → polski a-z →
habiter mieszkać
aimer kochać, lubić
aller, marcher, venir iść
ouvrir otwierać
écouter słuchać
avoir besoin (de) potrzebować
attendre czekać
avoir mieć
embrasser przytulać
boire pić
tomber upadać
chanter śpiewać
entendre słyszeć
prier prosić
fermer zamykać
chercher szukać
commencer zaczynać
connaître znać
cuire gotować
coudre szyć
croire wierzyć, sądzić, ufać
critiquer krytykować, poddawać ocenie
donner dać
interroger, questionner, demander pytać
dormir spać
oublier zapomnieć
décider decydować
devoir, falloir musieć
être być
faire robić, wykonywać
finir, terminer kończyć
signer podpisać
s'amuser bawić się
se réjouir cieszyć się
conduire kierować
laisser zostawiać
permettre pozwalać
travailler pracować
lire czytać
manger jeść
mentir kłamać
poser kłaść, położyć
corriger poprawiać
mourir umierać
nager pływać
parler mówić
penser myśleć
aggraver, empirer pogarszać
plaire lubić, podobać się
pleurer płakać
pouvoir móc
prendre brać
produire produkować
se souvenir pamiętać
rester pozostać, zostać
remercier dziękować
savoir wiedzieć
choisir wybierać
oublier zapomnieć
être assis siedzieć
sentir czuć
écrire pisać
pousser pchać
rêver śnić, marzyć
souffrir cierpieć
sourire uśmiechać się
rester pozostawać, przebywać
étudier studiować
jouer grać
tenir trzymać
tirer ciągnąć
traduire tłumaczyć
sortir wychodzić
signifier znaczyć
vouloir chcieć
voir zobaczyć, widzieć
gagner wygrać
vivre żyć
payer płacić
dire powiedzieć
laver myć
regarder patrzeć