Indeks:Francuski - Geografia

Spis pojęć związanych z geografią w języku francuskim (français)

Woda - l'eauEdytuj

francuski polski
hydrosphère, stock d'eau hydrosfera
cycle de l'eau krążenie wody
écoulement spływ
bilans hydrique bilans wodny
prélèvement strata, ubytek

Historia Ziemi - l'histoire de la TerreEdytuj

francuski polski
géologie geologia
structure struktura
ecorce terrestre skorupa ziemska
unité tectonique jednostka tektoniczna
échelle stratigraphique skala stratygraficzna
couche, strate warstwa
ère era
période okres
étage piętro
plissement fałdowanie
aplanissement zrównanie
bouclier tarcza
massif masyw
bassin sédimentaire basen sedymentacyjny
couverture sédimentaire pokrywa osadowa
effrondrement zapadlisko
fysch flisz
dépôt osad
sédimentation sedymentacja
glaciation zlodowacenie
volcanisme wulkanizm

Rzeźba terenu - le relief du solEdytuj

francuski polski
plaine nizina
depression depresja
plateau wyżyna
montagne góra
chaîne de montagne łańcuch górski
crête grzbiet
cime, sommet szczyt
colline pagórek
coteau wzgórze
tertre wzniesienie
versant, pente stok
col przełęcz
abîme, gouffre przepraść
bassin kotlina
vallée dolina
ravin, gorge wąwóz
caverne, grotte grota
cratère krater
hauteur, altitude wysokość
altitude moyenne średnia wysokość
point culminant najwyższy punkt m
point plus bas najniższy punkt
environnement środowisko
pays des lacs pojezierze
côte, littoral pobrzeże
inclination du terrain nachylenie terenu
convexe wypukły
concave wklęsły