Indeks:Baskijski - Matematyka

polski a-z baskijski a-zod
aksjomat axioma
algebra aljebra
algebra abstrakcyjna aljebra abstraktu
algebra liniowa aljebra lineal
algorytm algoritmo
analiza analisi
analiza numeryczna zenbakizko analisi
apotema apotema
aproksymacja hurbilketa
arcus cosinus arku kosinu
arcus sinus arku sinu
arcus tangens arku tangente
arytmetyka aritmetika
asymptota asintota
asymptota pionowa asintota bertikal
asymptota pochyła asintota zeihar
asymptota pozioma asintota horizontal
atraktor erakarle
barycentrum barizentro
baza przestrzeni liniowej oinarri
bijekcja bijekzio
bryła geometryczna solido geometriko
bryła obrotowa biraketa-solido
całka integral
całka krzywoliniowa lerro-integral
całka nieoznaczona integral mugagabe
całka oznaczona integral mugatu
całka podwójna integral bikoitz
całka potrójna integral hirukoitz
całka powierzchniowa gainazal-integral
całka wielokrotna integral anizkoitz
całkowanie integrazio
całkowanie numeryczne zenbakizko integrazio
całkowanie przez części zatikako integrazio
całkowanie przez podstawienie aldagai-aldaketazko integrazio
ciąg liczbowy zenbaki-segida
ciągłość funkcji jarraitutasun
cięciwa korda
cosecans kosekante
cosinus kosinu
cosinus hiperboliczny kosinu hiperboliko
cotangens kotangente
cykl ziklo
cykloida zikloide
część rzeczywista liczby zespolonej zenbaki konplexuaren zati erreal
część urojona liczby zespolonej zenbaki konplexuaren zati irudikari
czworokąt lauki
czworościan foremny, tetraedr tetraedro
deltoid deltoide
diagonalizacja macierzy diagonalizazio
długość luzera
dodawanie batuketa
dokładność zehaztasun
dowód frogapen
dwudziestościan foremny, ikosaedr ikosaedro
dwumian binomio
dwunastokąt, dwunastobok dodekagono
dwunastościan foremny, dodekaedr dodekaedro
dwusieczna kąta erdikari
dywergencja dibergentzia
dziedzina funkcji izate-eremu
dzielenie zatiketa
dzielna zatikizun
dzielnik zatitzaile
dziesięciokąt, dziesięciobok dekagono
dziewięciokąt, dziewięciobok eneagono
ekstrema funkcji mutur
ekstrema absolutne mutur absolutu
ekstrema warunkowe mutur baldintzatu
element macierzy matrizearen elementu
elipsa elipse
elipsoida elipsoide
faktoryzacja, rozkład na czynniki faktorizazio
figura geometryczna irudi geometriko
foremny erregular
fraktal fraktal
funkcja funtzio
funkcja Bessela Besselen funtzio
funkcja beta beta funtzio
funkcja ciągła funtzio jarrai
funkcja elementarna oinarrizko funtzio
funkcja gamma gamma funtzio
funkcja harmoniczna funtzio harmoniko
funkcja hiperboliczna funtzio hiperboliko
funkcja jednej zmiennej aldagai bakarreko funtzio
funkcja kwadratowa funtzio koadratiko
funkcja liniowa funtzio lineal
funkcja malejąca funtzio beherakor
funkcja monotoniczna funtzio monotono
funkcja nieparzysta funtzio bakoiti
funkcja odwrotna alderantzizko funtzio
funkcja okresowa funtzio periodiko
funkcja parzysta funtzio bikoiti
funkcja pierwotna jatorrizko funtzio
funkcja podcałkowa integrakizun
funkcja potęgowa funtzio potentzial
funkcja rosnąca funtzio gorakor
funkcja rozkładu banaketa-funtzio
funkcja różnowartościowa funtzio injektibo
funkcja sześcienna funtzio kubiko
funkcja stała funtzio konstante
funkcja trygonometryczna funtzio trigonometriko
funkcja wielomianowa funtzio polinomiko
funkcja wielu zmiennych aldagai ugariko funtzio
funkcja wklęsła funtzio ahur
funkcja wykładnicza funtzio esponentziall
funkcja wypukła funtzio ganbil
geometria geometria
geometria eliptyczna geometria eliptiko
geometria euklidesowa geometria euklidear
geometria hiperboliczna geometria hiperboliko
geometria nieeuklidesowa geometria ez-euklidear
geometria sferyczna geometría esferiko
gradient gradiente
graf grafo
graniastosłup prisma
granica limite
grupa talde
grupa abelowa talde abeldar
hamiltonian hamiltondar
hiperbola hiperbola
hiperboloida hiperboloide
idempotentność idenpotentzia
iloczyn, produkt biderkadura
iloczyn nieskończony biderkadura infinitu
iloczyn skalarny biderkadura eskalar
iloczyn tensorowy tentsore-biderkadura
iloczyn wektorowy bektore-biderkadura
iloraz zatidura
indukcja matematyczna indukzio matematiko
jednokładność homotezia
jednomian monomio
jednostka urojona unitate irudikari
kategoria kategoria
kąt angelu
kąt bryłowy angelu solido
kąt ostry angelu zorrotz
kąt płaski angelu lau
kąt przeciwległy aurkako angelu
kąt prosty angelu zuzen
kąt przyległy alboko angelu
kąt rozwarty angelu kamuts
kierownica zuzentzaile
kolumna macierzy zutabe
koło zirkulu
kombinatoryka konbinatoria
krawędź ertz
krzywa kurba
krzywa Gaussa Gaussen kanpaia
krzywa stożkowa sekzio koniko
kula esfera
kwadrat karratu
kwadryka koadrika
lagranżjan lagrangear
laplasjan laplacetar
lemat lema
liczba zenbaki
liczba całkowita zenbaki oso
liczba dodatnia zenbaki positibo
liczba dwójkowa zenbaki bitar
liczba dziesiętna zenbaki hamartarl
liczba naturalna zenbaki natural
liczba nieparzysta zenbaki bakoiti
liczba niewymierna zenbaki irrazional
liczba ósemkowa zenbaki zortzitar
liczba parzysta zenbaki bitar
liczba pierwsza zenbaki lehen
liczba rzeczywista zenbaki erreal
liczba sprzężona zenbaki konjugatu
liczba szesnastkowa zenbaki hamaseitar
liczba urojona zenbaki irudikari
liczba wymierna zenbaki arrazional
liczba zespolona zenbaki konplexu
liczba złożona zenbaki konposatu
licznik zenbakitzaile
linia lerro
liniowa niezależność independentzia lineal
liniowa zależność dependentzia lineal
logarytm logaritmo
logika logika
łuk okręgu arku
macierz matrize
macierz diagonalna matrize diagonal
macierz dołączona
macierz hermitowska matrize hermitetar
macierz jednostkowa unitate matrize, identitate matrize
macierz kwadratowa matrize karratu
macierz nieodwracalna matrize singular
macierz odwracalna matrize alderantzikagarri
macierz odwrotna alderantzizko matrize
macierz ortogonalna matrize ortogonal
macierz sprzężona matrize konjugatu
macierz transponowana matrize irauli
macierz trójkątna matrize triangeluar
maksimum funckji maximo
mantysa mantisa
matematyka matematika
matematyka stosowana matematika aplikatu
mediana mediana, erdiko balio
mianownik izendatzaile
miara magnitude
miejsce dziesiętne, miejsce po przecinku
miejsce zerowe funtzioaren erroak
mimośród, ekscentryczność eszentrikotasun
minimum funckji minimo
mnożenie biderketa
najmniejsza wspólna wielokrotność multiplo komun txikien
najmniejszy wspólny mianownik izendatzaile komun handien
największy wspólny dzielnik zatitzaile komun handien
nieparzysty bakoiti
nierówność desberdintza
nieskończenie mały infinitesimal
nieskończoność infinitu
niewiadoma ezezagun
niezależność askatasun
nomogram nomograma
notacja naukowa notazio zientifiko
objętość bolumen
obraz irudi
obwód perimetro
odchylenie standardowe desbideratze estandar, desbideratze tipiko
odcięta abzisa
odcinek prostej segmentu
odejmowanie kenketa
ognisko foku
ogniskowa foku-distantzia
okrąg zirkunferentzia
okrąg opisany zirkunferentzia zirkunskribatu
okrąg wpisany zirkunferentzia inskribatu
okres periodo
okresowość funkcji funtzioaren periodikotasun
operator eragile
operator różniczkowy eragile diferentzial
ortocentrum ortozentro
ortogonalność, ortogonalny ortogonaltasun, ortogonal
ortonormalność, ortonormalny ortonormaltasun, ortonormal
ostrosłup piramide
ardatz
oś odciętych abzisa-ardatz
oś rzędnych ordenatu-ardatz
oś symetrii simetria-ardatz
oś współrzędnych koordenatu sistema
ośmiokąt, ośmiobok, oktogon oktogono
ośmiościan foremny, oktaedr oktaedro
parabola parabola
paraboloida paraboloide
parametr parametro
parametryzacja parametrizazio
parzystość funkcji
parzysty bikoiti
permutacja permutazio
pierścień eraztun
pierwiastek erro
pierwiastek kwadratowy erro karratu
pierwiastek sześcienny erro kubiko
pięciobok, pięciokąt pentagono
płaszczyzna plano
pochodna deribatu
pochodna cząstkowa deribatu partzial
początek układu współrzędnych koordenatu-jatorri
podstawa figury geometrycznej oinarri
podzbiór azpimultzo
pole eremu
pole (powierzchni) azalera
pole skalarne eremu eskalar
pole tensorowe eremu tentsorial
pole wektorowe eremu bektorial
postać iloczynowa
postać kanoniczna forma kanoniko
postulat postulatu
potęga berretura
powierzchnia gainazal
powinowactwo
półoś ardatzerdi
półoś mała ardatzerdi labur
półoś wielka ardatzerdi nagusi
prawdopodobieństwo probabilitate
procent ehuneko, portzentaje
promień erradio
promil milako
proporcjonalny proportzional
prosta zuzen, lerro zuzen
prostokąt laukizuzen
prostopadłościan ortoedro
prostopadły zut
przecinek dziesiętny
przeciwdziedzina ibilbide
przeciwprostokątna hipotenusa
przedział tarte
przedział otwarty / zamknięty
przekątna
przekształcenie
przekształcenie afiniczne
przekształcenie liniowe
przemienność trukakortasun
przybliżenie hurbilketa
przyprostokątna kateto
przyprostokątna naprzeciwległa aurkako kateto
przyprostokątna przystająca alboko kateto
punkt puntu
punkt nieciągłości etenune
punkt odniesienia erreferentzia-puntu
punkt przecięcia ebaketa
punkt przegięcia inflexio-puntu
punkt skupienia
rachunek całkowy kalkulu integral
rachunek różniczkowy kalkulu diferentzial
rachunek różniczkowy / całkowy kalkulu infinitesimal
radian radian
reguła erregla
reguła de l'Hospitala l'Hôpitalen erregela
relacja erlazio
reszta dzielenia hondar
retrakt
romb erronbo
romboid erronboide
rotacja, wirowość errotazional
rozbieżność dibergentzia
rozkład macierzy
rozkład na czynniki faktorizazio
rozkład normalny banaketa normal
rozkład prawdopodobieństwa probabilitate banaketa
rozmiar
rozwiązanie emaitza
równanie ekuazio
równanie algebraiczne ekuazio aljebraiko
równanie całkowe ekuazio integral
równanie funkcyjne ekuazio funtzional
równanie kwadratowe ekuazio koadratiko, bigarren mailako ekuazio
równanie różniczkowe ekuazio diferentzial
równanie różniczkowe cząstkowe ekuazio diferentzial partzial
równanie różniczkowe zwyczajne ekuazio diferentzial arrunt
równanie sześcienne ekuazio kubiko
równanie wielomianowe ekuazio polinomiko
równoległobok paralelogramo
równoległościan paralelepipedo
równoległy paralelo
różniczka diferentzial
różniczkowanie deribazio
rząd macierzy hein
rzędna ordenatu
secans sekante
sieczna ebakitzaile
siedmiokąt heptagono
silnia faktorial
sinus sinu
sinus hiperboliczny sinu hiperboliko
skalar eskalar
składowa wektora osagai
skracanie sinplifikazio
sprzeczność kontraesan
stała konstante
statystyka estatistika
steradian estereorradian
stożek kono
styczna tangente
styczność ukitze
suma szeregu batukari
symbol nieoznaczony indeterminazio
symetralna odcinka erdibitzaile
symetria simetria
symetria nieparzysta simetria bakoiti
symetria parzysta simetria bikoiti
system dwójkowy sistema bitar
system dziesiętny sistema hamartar
system ósemkowy sistema zortzitar
system szesnastkowy sistema hamaseitar
szereg serie
szereg macierzy errenkada
szereg potęgowy berretura-serie
szereg rozbieżny serie dibergente
szereg zbieżny serie konbergente
szereg zbieżny bezwzględnie serie erabat konbergente
sześcian foremny, heksaedr hexaedro
sześciobok, sześciokąt hexagono
ślad macierzy aztarna
średnia batezbesteko
średnia arytmetyczna batezbesteko aritmetiko
średnia geometryczna batezbesteko geometriko
średnia harmoniczna batezbesteko harmoniko
średnica diametro
środek zentro
środek okręgu opisanego zirkunzentro
środek okręgu wpisanego (incentrum) inzentro
środkowa trójkąta erdibideko
tangens tangente
tensor tentsore
teoria grup talde-teoria
teoria liczb zenbaki-teoria
teoria mnogości multzo teoria
toroid toroide
torus toru
tożsamość identitate
transformata transformatu
transformata Fouriera Fourierren transformatu
transformata Laplace'a Laplaceren transformatu
transformata odwrotna alderantzizko transformatu
trapez trapezio
trapezoid trapezoide
trójkąt triangelu
trójkąt ostrokątny triangelu zorrotz
trójkąt prostokątny triangelu angeluzuzen
trójkąt rozwartokątny triangelu kamuts
trójkąt równoboczny triangelu alde-berdin
trójkąt równoramienny triangelu isoszele
trójkąt różnoboczny triangelu eskaleno
trójsieczna kąta
trygonometria trigonometria
twierdzenie teorema
twierdzenie Pitagorasa Pitagorasen teorema
twierdzenie Talesa Talesen teorema
tworząca sortzaile
układ odniesienia erreferentzia-sistema
układ równań ekuazio-sistema
układ równań oznaczony sistema bateragarri determinatu
układ równań nieoznaczony sistema bateragarri indeterminatu
układ równań sprzeczny sistema bateraezin
układ współrzędnych koordenatu-sistema
układ współrzędnych polarnych koordenatu polar sistema
układ współrzędnych kartezjańskich kartesiar koordenatu-sistema
układ współrzędnych sferycznych koordenatu esferiko-sistema
układ współrzędnych walcowych koordenatu zilindriko-sistema
ułamek zatiki
walec zilindro
wariancja bariantza
wartość bezwzględna balio absolutu
wartość oczekiwana itxarondako balio
wartość w zerze
wartość własna autobalio, balio propio
wektor bektore
wektor jednostkowy bektore unitario
wektor własny autobektore, bektore propio
widmo macierzy
wielokąt, wielobok poligono
wielokrotność
wielomian polinomio
wielomian charakterystyczny macierzy matrizearen polinomio karakteristiko
wielościan poliedro
wierzchołek erpin
wklęsłość ahurtasun
współczynnik koefiziente
współczynnik kierunkowy prostej malda
wykładnik berretzaile
wykres grafiko
wymiar dimentsio
wypukłość ganbiltasun
wyrażenie adierazpen, espresio
wysokość trójkąta altuera
wyznacznik determinante
wzór formula
zbieżność konbergentzia
zbiór multzo
zbiór domknięty multzo itxi
zbiór otwarty multzo ireki
zbiór pusty multzo huts
zbiór rozmyty multzo lauso
zmienna aldagai
zmienna losowa zorizko aldagai, ausazko aldagai
zmienna niezależna mendeko aldagai, aldagai dependente
zmienna zależna aldagai aske, aldagai independente
znak dodatni/ujemny zeinu positibo/negatibo