Indeks:Angielski - Słownictwo gramatyczne

Słownictwo gramatyczne w języku angielskim - (English)

Słownictwo gramatyczneEdytuj

angielski a-z → polski a-z →
abstract noun rzeczownik abstrakcyjny
active voice strona czynna
adjective przymiotnik
adjectival noun rzeczownik przymiotnikowy
adjunct określenie
adverb przysłówek
adverbial przysłówkowy
agent agens, podmiot czynny
agreement uzgodnienie
animate noun
aspect aspekt
attributive adjective przymiotnik określający
auxiliary verb czasownik posiłkowy
base form forma podstawowa
causative verb
clause człon
complement dopełnienie
concrete noun rzeczownik określony
conditional zdanie warunkowe
conjunction spójnik, koniunkcja
copula verb
countable noun rzeczownik policzalny
declarative sentence zdanie oznajmujące
defining relative clause zdanie podrzędne określone
definite article rodzajnik określony
determiner określnik
direct object dopełnienie bliższe
disjunct
ditransitive verb
dynamic verb
exclamatory sentence zdanie wykrzyknikowe
finite verb czasownik odmienny
gender rodzaj
gerund rzeczownik odsłowny
Imperative tryb rozkazujący
imperative sentence zdanie rozkazujące
inanimate noun
inchoative verb
indefinite article przedimek nieokreślony
indirect object dopełnienie dalsze
indirect speech mowa zależna
infinitive bezokolicznik
interjection wykrzyknik
interrogative pronoun zaimek pytający
interrogative sentence zdanie pytające
intransitive verb czasownik nieprzechodni
irregular verb czasownik nieregularny
measure word
modal modalny
mood tryb
negative
non-defining relative clause nieokreślone zdanie podrzędne
non-finite verb
noun rzeczownik
number liczba
object dopełnienie
onomatope
participle imiesłów
particle partykuła
passive voice strona bierna
perfect aspect aspekt dokonany
personal pronoun zaimek osobowy
phrasal verb czasownik złożony
possessive adjective przymiotnik dzierżawczy
possessive pronoun zaimek dzierżawczy
postmodifier
predicate orzecznik
predicative adjective orzecznik przymiotnikowy
preposition przyimek
progressive aspect ciągły aspekt
pronoun zaimek
proper noun rzeczownik własny
quantifier liczebnik
reciprocal pronoun zaimek zwrotny
reflexive pronoun zaimek zwrotny
reflexive voice strona zwrotna
relative clause zdanie podrzędne
relative pronoun zaimek względny
reported speech mowa zależna
resultative adjective
singular pojedynczy
stative verb
subject podmiot
subjunctive tryb łączący
substantive rzeczownik
superlative stopień najwyższy
tense czas
transitive verb czasownik przechodni
uncountable noun rzeczownik niepoliczalny
verb czasownik
voice strona (czasownika)
zero article bez przedimka