Indeks:Angielski - Matematyka

polski a-z angielski a-z
aksjomat axiom
aksjomat wyboru axiom of choice
algebra algebra
algebra abstrakcyjna abstract algebra
algebra liniowa linear algebra
algorytm algorithm
algorytm czasu wielomianowego polynomial time algorithm
algorytm Euklidesa Euclidean algorithm
analiza analysis
analiza numeryczna numerical analysis
apotema apothem
aproksymacja approximation
argument argument
argument liczby zespolonej argument / angle
arytmetyka arithmetic
asymptota asymptote
asymptota pionowa vertical asymptote
asymptota pozioma horizontal asymptote
asymptota ukośna slant asymptote / oblique asymptote
atraktor attractor
automorfizm automorphism
automorfizm wewnętrzny inner automorphism
baza (przestrzeni liniowej) basis
baza Grobnera Grobner basis
bijekcja bijection
błąd error
błąd losowy random error
błąd średniokwadratowy mean-square error
błąd względny relative error
bryła geometryczna solid figure
bryła obrotowa solid of revolution
całka integral
całka krzywoliniowa line integral
całka nieoznaczona indefinite integral
całka niewłaściwa improper integral
całka oznaczona definite integral
całka podwójna double integral
całka potrójna triple integral
całka powierzchniowa surface integral
całka Riemanna Riemann integral
całka rozbieżna divergent integral
całka wielokrotna multiple integral
całkować integrate
całkowanie integration
całkowanie przez części integration by parts
całkowanie przez podstawienie integration by substitution
całkowanie numeryczne numerical integration
charakterystyka characteristic
ciało field
ciało algebraicznie domknięte field algebraically closed
ciało liczbowe number domain
ciało proste prime field
ciało skończone finite field
podciało subfield
ciąg progression
ciąg arytmetyczny arithmetic progression
ciąg geometryczny geometric progression
ciąg nieskończony infinite sequence
ciągłość continuity
ciągłość bezwzględna absolute continuity
cięciwa chord
cyfra digit
cyfra jedności ones digit, units digit, singles digit
cyfra dziesiątek tens digit
cyfra setek hundreds digit
cykl cycle
cykloida cycloid
część rzeczywista (liczby zespolonej) real part
część urojona (liczby zespolonej) imaginary part
częstość frequency
częstość względna relative frequency
deltoid kite
diagonalizacja (macierzy) diagonalization
długość length
dodawanie addition
składnik addend
dokładność accuracy
z dokładnością do n. miejsca po przecinku accurate to n-th decimal place
dominanta, moda mode
domknięcie zbioru closure of a set
domknięcie algebraiczne algebraic closure
doświadczenie experiment
dowód proof
dowód nie wprost proof by contradiction
drzewo tree
drzewo binarne binary tree
dwusieczna kąta angle bisector
dyspersja dispersion
dystrybanta cumulative distribution function, cdf
dystrybuanta empiryczna empirical distribution function
dywergencja divergence
dziedzina domain
dziedzina całkowitości integral domain
dzielenie division
dzielna dividend
dzielnik divisor
dzielnik normalny grupy normal divisor
dzielnik zera zero divisor
ekstremum extremum, lm extrema/extremums
ekstremum absolutne absolute extremum
ekstremum lokalne local extremum
element element
element macierzy matrix element
element maksymalny zbioru maximal element of a set
element odwrotny inverse
element pierwszy prime element
element przeciwny opposite
elipsa ellipse
elipsoida ellipsoid
endomorfizm endomorphism
entropia entropy
entropia warunkowa conditional entropy
estymacja estimation
estymacja punktowa point estimation
estymator estimator
estymator dostateczny sufficient estimator
estymator efektywny efficient estimator
estymator największej wiarygodności maximum likelihood estimator
estymator nieobciążony unbiased estimator
estymator obciążony biased estimator
faktoryzacja, rozkład na czynniki pierwsze factorization
figura geometryczna geometric shape
fraktal fractal
funkcja function
funkcja area inverse hyperbolic function
funkcja Bessela Bessel function
funkcja beta beta function
funkcja charakterystyczna characteristic function, eigenfunction
funkcja ciągła continuous function
funkcja elementarna elementary function
funkcja Eulera Euler's totient function
funkcja gamma gamma function
funkcja gęstości prawdopodobieństwa probability density function
funkcja harmoniczna harmonic function
funkcja hiperboliczna hyperbolic function
funkcja homograficzna homographic function
funkcja jednej zmiennej function of one variable
funkcja kołowa / funkcja cyklometryczna cyclometric function
funkcja kwadratowa quadratic function
funkcja liniowa linear function
funkcja logarytmiczna logarithmic function
funkcja malejąca decreasing function
funkcja nieparzysta odd function
funkcja odwracalna invertible function
funkcja odwrotna inverse function
funkcja okresowa periodic function
funkcja parzysta even function
funkcja pierwotna antiderivative function
funkcja podcałkowa integrand
funkcja potęgowa power function
funkcja rosnąca increasing function
funkcja różnowartościowa one-to-one function / injective function
funkcja rzeczywista real function
funkcja specjalna special function
funkcja stała constant function
funkcja sześcienna cubic function
funkcja trygonometryczna trigonometric function
cosecans cosecant
cosinus cosine
cotangens cotangent
secans secant
sinus sine
tangens tangent
funkcja tworząca generating function
funkcja wielomianowa polynomial function
funkcja wklęsła concave function
funkcja wykładnicza, funkcja ekspotencjalna, eksponens exponential function
funkcja wymierna rational function
funkcja wypukła convex function
funkcja złożona composite function
geometria geometry
geometria absolutna absolute geometry
geometria afiniczna affinic geometry
geometria algebraiczna algebraic geometry
geometria analityczna analytic geometry, analytical geometry
geometria eliptyczna elliptic geometry
geometria euklidesowa Euclidean geometry
geometria hiperboliczna, geometria Łobaczewskiego hyperbolic geometry
geomeria nieeuklidesowa non-Euclidean geometry
geometria sferyczna spherical geometry
gęstość density
gęstość brzegowa marginal density
gęstość prawdopodobieństwa probabilty density
gęstość prawdopodobieństwa rozkładu brzegowego marginal density function
gęstość warunkowa conditional density
graf graph
gradient gradient
graniastosłup prism
granica limit
granica ciągu limit of a sequence
granica dolna limit inferior
granica funkcji limit of a function
granica górna limit superior
granica jednostronna one-side limit
granica lewostronna left-hand limit
granica prawostronna right-hand limit
granica w punkcie limit at a point
granica całkowania limit of integration
grupa group
grupa abelowa Abelian group
grupa cykliczna cyclic group
grupa Galois Galois group
grupa ilorazowa quotient group
grupa prosta simple group
grupa rozwiązalna solvable group
grupa symetryczna symmetric group
grupa wolna free group
baza grupy group base, group basis
centrum grupy centre of a group
generator grupy generator of a group
podgrupa subgroup
podgrupa multiplikatywna multiplicative subgroup
półgrupa half-group
hamiltonian Hamiltonian
hipoteza hypothesis, conjecture
hipoteza alternatywna alternative hypothesis
hipoteza dopuszczalna admissible hypothesis
hipoteza zerowa null hypothesis
hiperbola hyperbola
hiperboloida hyperboloid
homeomorfizm homeomorphism
homomorfizm homomorphism
jądro homomorfizmu kernel of a homomorphism
ideał główny principal ideal
ideał maksymalny maximal ideal
ideał pierwszy pierścienia prime ideal
idempotentność idempotence
iloczyn, produkt product
iloczyn kartezjański Cartesian product
iloczyn mieszany (trzech wektorów) triple product
iloczyn nieskończony infinite product
iloczyn tensorowy tensor product
iloczyn wektorowy cross product
iloczyn skalarny dot product
iloraz quotient
indukcja matematyczna mathematical induction
iniekcja injection
izomorfizm isomorphism
jednostka urojona imaginary unit
kategoria category
kategoria abelowa abelian category
kąt angle
kąt bryłowy solid angle
kąt ostry acute angle
kąt płaski plane angle
kąt położenia angle of site
kąt prosty right angle
kąt przyległy contiguous angle
kąt rozwarty obtuse angle
kierownica (paraboli) directrix
koło disk
kombinacja combination
kombinatoryka combinatorics
kongruencja congruence
korelacja correlation
kowariancja covariance
krawędź edge
kres dolny infimum
kres górny supremum
krzywa curve
krzywa eliptyczna elliptic curve
krzywa Gaussa Gaussian curve
krzywa stożkowa conic curve
kula ball
kurtoza kurtosis
kwadrat (figura geometryczna lub druga potęga) square
kwadratura koła squaring the circle
kwadryka quadric
kwantyl quantile
kwartyl quartile
kwartyl dolny lower quartile
kwartyl górny upper quartile
kwaternion quaternion
lagranżjan Lagrangian
laplasjan Laplace operator, Laplacian
lemat lemma
liczba number
liczby bliźniacze twin primes
liczba całkowita integer
liczby czworacze prime quadruple
liczba dodatnia positive number
liczby doskonałe perfect number
liczba dwójkowa binary number
liczba dziesiętna decimal number
liczba kardynalna cardinal
osiągalna liczba kardynalna accessible cardinal
liczba naturalna natural number
liczba nieparzysta odd number
liczba ósemkowa octal number
liczba parzysta even number
liczba pierwsza prime number
liczba pierwsza izolowana isolated prime
liczba pierwsza regularna regular prime
liczba pseudopierwsza pseudoprime
liczba rzeczywista real number
liczba sprzężona conjugate complex number
liczba szesnastkowa hexadecimal number
liczba ujemna negative number
liczba urojona imaginary number
liczba wymierna rational number
liczba względnie pierwsza coprime
liczby zaprzyjaźnione amicable number
liczba zespolona complex number
liczba złożona composite number
teoria liczb number theory
logarytm logarithm
logarytm binarny binary logarithm
logarytm dyskretny discrete logarithm
logarytm dziesiętny common logarithm
logarytm naturalny natural logarithm
logika logic
łańcuch Markowa Markov chain
łuk arc
macierz matrix
macierz antysymetryczna antisymmetric matrix
macierz diagonalna diagonal matrix
macierz dolnotrójkątna lower triangular matrix
macierz dołączona adjugate matrix
macierz elementarna elementary matrix
macierz górnotrójkątna upper triangular matrix
macierz hermitowska Hermitian matrix
macierz idempotentna idempotent matrix
macierz jednostkowa identity matrix / unit matrix
macierz kwadratowa square matrix
macierz nieodwracalna singular matrix
macierz nieosobliwa nonsingular matrix / regular matrix
macierz nilpotentna nilpotent matrix
macierz odwracalna invertible matrix
macierz odwrotna inverse matrix
macierz ortogonalna orthogonal matrix
macierz osobliwa singular matrix
macierz stochastyczna stochastic matrix
macierz symetryczna symmetric matrix
macierz transponowana transpose of a matrix
macierz trójdiagonalna tridiagonal matrix
macierz trójkątna triangular matrix
macierz unipotentna unipotent matrix
macierz wierszowa row matrix
macierz zerowa zero matrix / null matrix
maksimum maximum
mantysa mantissa
martyngał martingale
matematyka mathematics
matematyka stosowana applied mathematics
mediana median
metoda Sarrusa the rule of Sarrus
metryka metrics
metryka dyskretna discrete metric
miara measure
miara addytywna additive measure
miejsce dziesiętne decimal place
miejsce zerowe x-intercept
mimośród eccentricity
minimum minimum
minuta kątowa arcminute
mnożenie multiplication
czynnik factor
rozkład na czynniki factorization
moc testu statystycznego power of a statistical test
mocne prawo wielkich liczb strong law of large numbers
moda, wartość modalna modal value
moment moment
moment bezwzględny absolute moment
moment centralny central moment
monoid monoid
najmniejsza wspólna wielokrotność least common multiple
najmniejszy wspólny mianownik least common denominator
największy wspólny dzielnik greatest common divisor, gcd
nieparzysty odd
nierówność inequality
nierówność Markowa Markov inequality
nieskończoność infinity
nieskończenie mały infinitesimal
niewiadoma unknown
niezależność (równań) independence
nomogram nomogram, nomograph, abac
notacja naukowa scientific notation
objętość volume
obraz image
przeciwobraz counterimage
obwód perimeter
obwód okręgu circumference
odcinek segment
odcinek koła circular segment
odchylenie deviation
odchylenie bezwzględne absolute deviation
odchylenie normalne normal deviation
odchylenie standardowe standard deviation
odchylenie średnie average deviation
odchylenie średniokwadratowe mean-square deviation
odcięta abscissa
odejmowanie subtraction
odjemna minuend
odjemnik subtrahend
ognisko (krzywej stożkowej) focus
ograniczenie bound
ograniczenie dolne lower bound
ograniczenie górne upper bound
okrąg circle
okrąg jednostkowy unit circle
okrąg opisany circumcircle, circumscribed circle
okrąg wpisany incircle, inscribed circle
okres period
operator operator
operator różniczkowy differential operator
ortocentrum orthocenter, orthocentre
ortogonalny orthogonal
ostrosłup pyramid
axis, lm axes
oś odciętych abscissa, axis of abscissae
oś rzędnych ordinate, axis of ordinates
oś symetrii axis of symmetry
oś współrzędnych coordinate axis
parabola parabola
paraboloida paraboloid
paradoks paradox
parametr parameter
parametryzacja parameterization
parzysty even
permutacja permutation
pierścień ring
pierścień ilorazowy quotient ring
pierścień ideałów głównych principal ideal ring
pierścień wielomianów polynomial ring
pierwiastek pierwotny z jedynki primitive root of an identity
centrum pierścienia centre of a ring
podpierścień subring
pierwiastek root
pierwiastek kwadratowy square root
pierwiastek sześcienny cube root
pionowo vertically
płaszczyzna plane
pochodna derivative
pochodna cząstkowa partial derivative
pochodna drugiego rzędu second derivative
pochodna trzeciego rzędu third derivative
pochodna funkcji derivative of a function
pochodne wyższych rzędów higher derivatives
podstawienie substitution
podstawienie Eulera Euler's substitution
podzielność divisibility
pole (w analizie liniowej) field
pole skalarne scalar field
pole tensorowe tensor field
pole wektorowe vector field
pole powierzchni area
populacja population
postać form
postać algebraiczna (liczby zespolonej) Cartesian form
postać iloczynowa intercept form
postać kanoniczna vertex form
postać trygonometryczna (liczby zespolonej) polar form
postać wykładnicza (liczby zespolonej) exponential form
postulat axiom
potęgowanie exponentiation
potęga power
podstawa potęgi base
wykładnik exponent
powierzchnia surface
poziom istotności level of significance
poziom ufności level of confidence
poziomo horizontally
półoś semi-axis
półoś wielka major semi-axis
półoś mała minor semi-axis
prawdopodobieństwo probability
prawdopodobieństwo całkowite total probability
prawdopodobieństwo warunkowe conditional probability
prawdopodobieństwo zdarzenia probability of an event
gęstość prawdopodobieństwa probability density, pdf
prawo małych liczb law of a small numbers
prawo wielkich liczb law of a large numbers
proces process
proces Markowa Markov process
proces stochastyczny stochastic process
realizacja procesu stochastycznego realization of a stochastic process
procent percent
promień radius
promil permille
proporcjonalny proportional
prosta straight line
prosta regresji regression line
prostokąt rectangle
prostopadłościan cuboid
prostopadły perpendicular
próba, próbka sample
próbka losowa random sample
liczebność próbki sample size
przeciwprostokątna hypotenuse
przedział interval
przedział jednostronnie otwarty half-open interval
przedział otwarty open interval
przedział ufności confidence interval
przedział zamkniety closed interval
przekątna diameter
przekształcenie transformation
przekształcenie afiniczne affine transformation
przekształcenie liniowe linear transformation
przekształcenie rzutowe projective transformation
przemienność commutative property
przestrzeń space
przestrzeń Hausdorffa Hausdorff space
przestrzeń metryczna metric space
przestrzeń normalna normal space
przestrzeń spójna connected space
przestrzeń topologiczna topological space
przestrzeń zwarta compact space
produkt przestrzeni topologicznych topological spaces product
przyprostokątna cathetus
przyrost funkcji increment of a function
przystawanie (figur geometrycznych) congruence, congruency
przystający modulo n congruent modulo n
punkt point
punkt izolowany acnode, isolated point
punkt nieciągłości discontinuity
punkt przegięcia point of inflexion, flex point
punkt skupienia accumulation point, point of accumulation, limit point, cluster point
rachunek całkowy integral calculus
rachunek całkowy i różniczkowy calculus
rachunek różniczkowy differential calculus
radian radian
regresja regression
regresja liniowa linear regression
regresja logistyczna logistic regression
reszta reminder
reszta kwadratowa quadratic remainder
różniczka differential
różniczkowanie differentiation
reguła rule
reguła de l'Hospitala l'Hôpital's rule, l'Hospital's rule
relacja relation
relacja równoważności equivalence relation
reszta reminder
retrakt retract
retrakt absolutny otoczeniowy absolute neighbourhood retract
romb rhombus, lm rhombi / rhombuses
rozkład (prawdopodobieństwa) distribution
rozkład beta beta distribution
rozkład brzegowy marginal distribution
rozkład ciągły continuous distribution
rozkład dwumianowy Bernoulli distribution
rozkład dyskretny discrete distribution
rozkład gamma gamma distribution
rozkład geometryczny geometric distribution
rozkład hipergeometryczny hypergeometric distribution
rozkład jednostajny uniform distribution
rozkład losowy random distribution
rozkład łączny joint distribution
rozkład mieszany mixed distribution
rozkład nieskończenie podzielny infinitely divisible distribution
rozkład niesymetryczny asymmetrical distribution
rozkład normalny normal distribution
rozkład prawdopodobieństwa probability distribution
rozkład stabilny stable distribution
rozkład symetryczny symmetrical distribution
rozkład warunkowy conditional distribution
rozkład wielomianowy multinomial distribution
rozkład wykładniczy exponential distribution
rozwiązanie solution
rozwinięcie expansion
rozwinięcie Laplace'a Laplace expansion
równanie equation
równanie algebraiczne algebraic equation
równanie całkowe integral equation
równanie diofantyczne Diophantine equation
równanie funkcyjne functional equation
równanie kwadratowe quadratic equation
równanie liniowe linear equation
równanie różniczkowe differential equation
równanie różniczkowe cząstkowe partial differential equation
równanie różniczkowe zwyczajne ordinary differential equation
równanie sześcienne cubic equation
równanie wielomianowe polynomial equation
równoległobok parallelogram, rhomboid
równoległościan parallelepiped, parallelepipedon
równoległy parallel
różnica difference
różniczka differential
różniczkowanie differentiation
rząd elementu order of an element
rząd grupy rank of a group
rząd macierzy rank of a matrix
rzędna ordinate
sekunda kątowa second of arc
sfera sphere
sieczna secant
silnia factorial
sito Erastotenesa sieve of Eratosthenes, number sieve
skalar scalar
składowa wektora vector component
sprzeczność contradiction
stała constant
stała całkowania integration constant
statystyka statistics
statystyka opisowa descriptive statistics
statystyka warunkowa conditional statistics
steradian steradian
stopień (miara kąta) degree
stopień macierzy order of a matrix
stożek cone
strategia strategy
strategia dopuszczalna admissible strategy
styczna tangent, tangent line
styczność tangency
suma sum
suma szeregu sum of a series
surjekcja surjection
symbol Newtona binomial coefficient
symbol nieoznaczony indeterminate form
symetralna bisector
symetria symmetry
symetria nieparzysta odd symmetry
symetria obrotowa rotational symmetry, radial symmetry
symetria osiowa reflection symmetry
symetria parzysta even symmetry
symetria sferyczna symmetry
symetria środkowa central symmetry
symetria translacyjna translational symmetry
system liczbowy numeral system
system dwójkowy binary numeral system
system trójkowy ternary numeral system
system czwórkowy quaternary numeral system
system piątkowy quinary numeral system
system szóstkowy senary numeral system
system siódemkowy septenary numeral system
system ósemkowy octal numeral system
system dziewiątkowy nonary numeral system
system dziesiętny decimal numeral system
system dwunastkowy duodecimal numeral system
system szesnastkowy hexadecimal numeral system
system dwudziestkowy vigesimal numeral system
system sześćdziesiątkowy sexagesimal numeral system
szereg series
szereg nieskończony infinite series
szereg potęgowy power series
szereg rozbieżny divergent series
szereg zbieżny convergent series
szereg zbieżny bezwzględnie absolutely convergent series
ślad (macierzy) trace
średnia mean, average
średnia arytmetyczna arithmetic mean, AM
średnia kwadratowa root mean square, RMS, rms, quadratic mean
średnia geometryczna geometric mean, GM
średnia harmoniczna harmonic mean, HM
średnia ważona weighted mean
średnica diameter
środek ciężkości center of mass
środek okręgu opisanego circumcenter
środek okręgu wpisanego incenter
środkowa (trójkąta) median
tensor tensor
teoria theory
teoria grup group theory
teoria liczb number theory
teoria mnogości set theory
test statystyczny statistical test
test najmocniejszy most powerful test
teza indukcyjna inductive thesis
topologia topology
toroid toroid
torus torus, lm tori
tożsamość identity
transformata transform
transformata Fouriera Fourier transform
transformata Laplace'a Laplace transform
transformata odwrotna inverse transform
trapez trapezium (bryt.), trapezoid (amer.)
trójkąt triangle
trójkąt ostrokątny acute angled triangle
trójkąt prostokątny right triangle
trójkąt rozwartokątny obtuse triangle
trójkąt równoboczny equilateral triangle
trójkąt równoramienny isosceles triangle
trójkąt różnoboczny scalene triangle
trójsieczna trisector
trygonometria trigonometry
twierdzenie theorem
chińskie twierdzenie o resztach Chinese remainder theorem
centralne twierdzenie graniczne central limit theorem
małe twierdzenie Fermata Fermat's little theorem
twierdzenie Cayleya-Hamiltona Cayley-Hamilton theorem
twierdzenie Eulera Euler theorem
twierdzenie graniczne limit theorem
twierdzenie o trzech ciągach squeeze theorem
twierdzenie Pitagorasa Pythagorean theorem
twierdzenie Talesa intercept theorem, Thales' theorem
wielkie twierdzenie Fermata Fermat's Last Theorem
tworząca (np. stożka) ruling
układ równań system of equations
układ równań nieoznaczony system of equations with infinitely many solutions
układ równań oznaczony system of equations with a unique solution
układ równań niesprzeczny consistent system of equations
układ równań sprzeczny inconsistent system of equations
układ współrzędnych coordinate system
układ współrzędnych biegunowych, układ współrzędnych polarnych polar coordinate system
układ współrzędnych kartezjańskich, kartezjański układ współrzędnych Cartesian coordinate system
układ współrzędnych sferycznych spherical coordinate system
układ współrzędnych walcowych cylindrical coordinate system
ułamek fraction
ułamek dziesiętny decimal, decimal fraction
ułamek łańcuchowy continued fraction
ułamek zwykły common fraction, simple fraction, vulgar fraction
licznik numerator
mianownik denominator
walec cylinder
wariacja variation
wariancja variance
warstwa coset
warstwa lewostronna left coset
warstwa prawostronna right coset
wartość bezwzględna absolute value
wartość oczekiwana expected value
warunkowa wartość oczekiwana relatively expected value
wartość w zerze y-intercept
wartość własna eigenvalue
warunek condition
warunek konieczny necessary condition
warunek wystarczający sufficient condition
wektor vector
wektor jednostkowy, wersor unit vector, versor
wektor losowy random vector
wektor własny eigenvector
widmo (np. macierzy) spectrum
wielokąt polygon
wielokąt foremny regular polygon
czworokąt quadrilateral
pięciokąt pentagon
sześciokąt hexagon
siedmiokąt heptagon
ośmiokąt octagon
dziewięciokąt nonagon, enneagon
dziesięciokąt decagon
jedenastokąt hendecagon
dwunastokąt dodecagon
wielokrotność multiple
wielomian polynomial
wielomian charakterystyczny macierzy characteristic polynomial of a matrix
wielomian minimalny minimal polynomial
wielomian podziału koła cyclotomic polynomial
dwumian binomial
jednomian monomial
wielościan polyhedron, lm polyhedra / polyhedrons
wielościan foremny Platonic solid
czworościan tetrahedron
sześcian cube
ośmiościan octahedron
dwunastościan dodecahedron
dwudziestościan icosahedron
wierzchołek vertex, apex, node
wirowość vorticity
wklęsły concave
wklęsłość concavity
współczynnik coefficient
współczynnik kierunkowy slope
współczynnik korelacji correlation coefficient
współczynnik regresji regression coefficient
wycinek koła circular sector
wykładnik exponent
wykres chart, plot, graph, diagram, figure
wykres funkcji function graph
wykres kołowy, diagram kołowy pie chart, piechart
wykres słupkowy bar graph, bar chart, bar diagram
wykres rozrzutu scatter plot, scatterplot
wymiar dimension
wymiar fraktalny fractal dimension
wypukły convex
wypukłość (funkcji) convexity
wyraz term
wyraz ciągu sequence term/progression term
wraz ogólny ciągu main term of a sequence/progression
wyraz wolny wyrażenia absolute term in an expression
wyrażenie expression
wysokość (trójkąta) altitude
wyznacznik determinant
wzór formula
wzór Eulera-MacLaurina Euler-MacLaurin formula
wzór Leibniza Leibniz formula
wzór de Moivre'a de Moivre's formula
wzór Taylora Taylor's formula
zależność dependence
niezależność independence
zależność liniowa linear dependence
założenie indukcyjne inductive assumption
zanurzenie embedding
Zasadnicze Twierdzenie Arytmetyki Fundamental Theorem of Arithmetic
Zasadnicze Twierdzenie Algebry Fundamental Theorem of Algebra
zbieżność convergence
zbieżność bezwzględna absolute convergence
zbieżność prawie wszędzie convergence almost everywhere
zbieżność stochastyczna stochastic convergence
zbieżność według miary convergence in measure
zbieżność według prawdopodobieństwa convergence in probability
zbiór set
zbiór borelowski Borel set
zbiór brzegowy boundary set, border set
zbiór domknięty closed set
zbiór gęsty dense set
zbiór nigdzie gęsty nowhere dense set, non-dense set
zbiór otwarty open set
zbiór pusty empty set
zbiór rozmyty fuzzy set
zbiór wartości funkcji range of a function
podzbiór subset
zdarzenie event
zdarzenie losowe random event
zdarzenie niemożliwe impossible event
zdarzenie pewne certain event
zdarzenia niezależne independent events
zdarzenia wykluczające się exclusive events
zmienna variable
zmienna losowa random variable
zmienna losowa typu dyskretnego discrete random variable
zmienna niezależna independent variable
zmienna unormowana normalized variable
zmienna zależna dependent variable
znak (liczby) sign