Indeks:Angielski - Fałszywi przyjaciele

Fałszywi przyjaciele tłumacza między językiem polskim a angielskim.

polski angielski właściwe znaczenie
wyrazu angielskiego
poprawne tłumaczenie
wyrazu polskiego
akademik (dom studencki) academic nauczyciel akademicki hall of residence, dormitory, dorm
aktualny actual rzeczywisty, faktyczny current, up-to-date
aktualizować actualize urzeczywistniać update
aktualnie actually w rzeczywistości currently
amfibia amphibia płazy amphibian
ani ani ornit. kleszczojad neither, nor
ar ar er (nazwa litery) are
as as jak ace
as ass dupa ace
audycja audition słuch, przesłuchanie broadcast
awizo aviso informacja, rada, łódź patrolowa attempted delivery notice
baba (kobieta) baba święty hinduski, babka (wypiek) hag
baby baby niemowlę women
bark bark szczekanie, kora shoulder
bat bat nietoperz whip
baton baton batuta, pałeczka, pałka, buława bar
benzyna benzine benzyna ekstrakcyjna bryt. petrol, amer. gas, gasoline
bilion billion miliard trillion
bóg, Bóg bog bagno, kałuża; pot. sedes god, God
brat brat bachor brother
brew brew napar, warzyć eyebrow, brow
brutal brutal brutalny brute
bunt bunt wybrzuszona część żagla, śnieć (choroba pszenicy) revolt, rebellion, mutiny
bury bury grzebać, chować dark-gray, dark-grey, grizzly
but but ale, lecz shoe, boot
jest jest żart, żartować is
car car samochód tsar, tzar, czar
carat carat karat tsarism, czarism
cenzura censure potępienie, potępiać censorship
cep cep borowik szlachetny flail
chart chart wykres, diagram greyhound
cud cud zool. u przeżuwaczy, częściowo strawiony pokarm miracle, wonder
cymbał cymbal muz. talerz, czynel dope
czar czar car charm, spell
darń darn cera, przeklęty turf
data data dane date
dewocja devotion poświęcenie, oddanie, przywiązanie bigotry
do do robić to, for, in, till
dog dog pies Great Dane
drab drab bury, szary, ponury bruiser
dragon dragon smok dragoon
drąg drag wlec (się), ciągnąć (się) pole, rod, stick
dres dress sukienka, ubranie, ubierać się tracksuit, sweatsuit
drop drop kropla, kapać bustard
duchy duchy księstwo ghosts
dukt duct kanał, przewód track
dumny dummy manekin, atrapa proud
dupa dupe naiwniak ass, arse
dywan divan otomana carpet
ekspedient expedient celowy, korzystny shop assistant
ewentualny eventual końcowy, ostateczny possible
ewentualnie eventually w końcu possibly, alternatively
fabryka fabric włókno factory
facet facet faseta, aspekt guy
fart fart pierdzieć luck
flaming flaming płonący, zażarty flamingo
gad gad włóczyć się reptile
gal gal dziewczyna; galon gallium
garb garb strój hump
german german przyrodni germanium
german German niemiecki germanium
glob glob kropla globe
glut glut nadmiar bogey, booger, snot
głosy glossy błyszczący voices
gnat gnat komar bone
grab grab chwytać hornbeam
gruby grubby brudny fat, thick
grunt grunt chrząknięcie, burknąć soil
gust gust podmuch taste
hart hart jeleń fortitude, stamina
hazard hazard ryzyko gambling
hel hell piekło helium
hełm helm ster helmet
hen hen kura far away
herb herb zioło, przyprawa coat of arms
hołd hold posiadać, powstrzymywać się, trzymać, zawierać homage
hurt hurt ranić, krzywdzić wholesale
inspekt inspect sprawdzać, kontrolować frame
Jan Jan skr. od January#enstyczeń; zdrobn. od Jane, Janet, Janice John
jar jar słoik, wstrząs ravine
jest jest żart, pośmiewisko is
kamera camera aparat fotograficzny camcorder
karnacja carnation goździk complexion
kask cask beczułka crash helmet
Karol Carol Karolina Charles
Karol carol kolęda Charles
kier kier kadź bielarska hearts
kit kit komplet, zestaw putty
klozet closet szafa toilet
knot knot węzeł, związywać wick
knur knur sęk boar
kolporter colporteur sprzedawca tekstów religijnych distributor
kompozytor compositor składacz, zecer composer
konfident; informator confident pewny siebie informer
kora (drzewa) kora kora (rodzaj instrumentu lub posągu) bark
kraj cry płakać country
krawat cravat fular, ascot tie
krew crew załoga blood
krowa crow wrona cow
legislator (prawnik) legislator ustawodawca, organ stanowiący prawo parliamentary counsel
legitymacja legitimacy legalność, zasadność card
lektura lecture wykład reading matter
less less mniej loess
lew lew dial. letni zool. lion, jedn. monet. lev
lewy levy podatek, składka left
list list lista letter
lit lit zapalony, rozświetlony lithium
loch loch szkockie jezioro dungeon
los loss strata fate, fortune, ticket
lot lot działka flight
lunatyk lunatic szaleniec sleepwalker
makaron macaroon ciastko makaronik pasta, macaroni
maszynista machinist operator maszyny, mechanik bryt. engine driver, amer. engineer
maszynistka machinist operator maszyny, mechanik typist
mat mat mata mate
most most większość, najbardziej, naj- bridge
mole mole kret moths
my my mój we
nic nic pot. nikotyna nothing
nit nit gnida rivet, bolt
no no nie yeah
obskurny obscure niejasny, mało znany squalid
oliwa olive oliwka oil
on on na he
one one jeden they
pal pal kumpel, towarzysz stake, stilt, pile
pale pale blady stils
pan pan rondel, patelnia man, sir, mister
paragon paragon wzór, wcielenie receipt
parapet parapet balustrada, gzyms window sill, ledge
parch parch spiec, wysuszyć, prażyć med. dermatophytosis, bot. scab
pasta pasta makaron paste
pat pat klępnięcie, klepać, trafny stalemate, deadlock
patetyczny pathetic żałosny, godny pożałowania pompous
paw paw łapa peacock
pensja pension emerytura salary
pet pet ulubieniec, zwierzę domowe, migdalić się fag, fag end
pies pies placki dog
pięty piety pobożność heels
pion pion pion (tylko w znaczeniu cząstki elementarnej) vertical direction, szach. pawn, techn. plummet
płot plot spisek, fabuła fence
po po pot. nocnik after
pod pod strączek, kokon under, beneath
pole pole drąg, kij, słup, pal, biegun field
por poor biedny leek, pore
posada posada tradycyjna meksykańska procesja bożonarodzeniowa post
post post poczta fasting
pot pot garnek sweat
precedens precedence pierwszeństwo precedent
prezerwatywa preservative konserwant condom
prom prom promenada, bal na koniec roku szkolnego ferry
prosty prosty amer. pot. prostytutka simple, plain, straight
pulpit pulpit ambona desktop, bookrest, panel, console
pupa pupa poczwarka bottom
pupil pupil uczeń, uczennica favourite
purpura purpura plamica, skaza krwotoczna purpure, purple
race race wyścig, rasa rockets, flares
realizować realize uświadomić carry out, come true
rewizja revision korekta, poprawka, wersja poprawiona search
regał regal królewski bookshelf
rekolekcje recollection wspomnienie retreat
renta rent czynsz, wynajmować, wypożyczać pension
rower rover niespokojny duch bicycle, bike
rower rower wioślarz bicycle, bike
rudy ruddy rumiany, czerwonawy russet, ginger
ruszt rust rdza grate
sad sad smutny orchard
sale sale sprzedaż rooms, halls
same
ż od sam
same taki sam ż alone
ser seer jasnowidz cheese
sinus sinus anat. zatoka sine
slipy slippy śliski briefs
smoking smoking palenie tuxedo
smutny smutty sprośny sad
spacer spacer rozpórka, przekładka stroll, walk
stadium stadium stadion stage, phase
stal stall stragan, opóźniać steel
stale stale oklepany (żart), stęchły, czerstwy constantly
stare stare spojrzenie, gapić się old
step step krok steppe
strop strop skórzany pas do ostrzenia brzytwy ceiling, roof
stypendium stipend pobory scholarship
strata strata warstwy loss
sum sum suma wels catfish
sympatia sympathy współczucie, poparcie liking, girlfriend, boyfriend
talk talk rozmowa, mówić talcum powder, talc
talon talon szpon coupon, voucher
tan tan opalenizna dance
ten ten dziesięć this, that
to to do it, this
toksyna tocsin bicie w dzwony na trwogę toxin
tom tom kocur volume
ton ton tona tone
tort tort delikt cake, torte
trakt tract obszar, traktat route, road
trap trap pułapka, łapać gangway
wagary vagary kaprys, dziwactwo truancy
walor valor, valour męstwo, dzielność advantage, value
wanna wanna pot. chcieć bathtub
war war wojna boiling water; heat
wart wart brodawka worth
was was byłem/był/była/było you
wat (jednostka mocy) wat rodzaj świątyni buddyjskiej watt
wąs was byłem/był/była/było moustache
wino wino pijak wine
wiry wiry żylasty, szorstki whirlpool, whirls, swirls
wizjer vizier wezyr viewfinder, viewer
wrak wrack wodorosty, dręczyć wreck