Indeks:Angielski - Cechy charakteru

positive characteristicspozytywne cechy charakteru edytuj

polski a-z → angielski a-z →
dokładny, staranny careful, thorough
altruistyczny altruistic
czujny, uważny attentive, careful, watchful, wary, alert, vigilant
nieskazitelny, bez zarzutu perfect, immaculate, spotless, impeccable, flawless
bezinteresowny disinterested, selfless
odważny, nieustraszony, śmiały courageous, brave, daring, fearless
pracowity diligent
szlachetny noble, magnanimous
dziarski lively, sprightly, brisk
uprzejmy polite, kind
wielkoduszny, wspaniałomyślny generous, magnanimous
wierny faithful, loyal
wesoły joyful, merry, jolly, cheerful
dobrze wychowany well-bred, polite
łaskawy, pobłażliwy clement, lenient
wytrzymały, odporny resistant, tough, robust
rzetelny reliable, honest
sumienny conscientious
dobry good, kind
przyjacielski, życzliwy friendly
pogodny serene, cheerful, cheery
troskliwy caring, attentive, solicitous
rozsądny reasonable, sensible
spostrzegawczy observant, perceptive
odkrywczy inventive
szczery, otwarty frank, sincere, candid, honest
dobrotliwy, łagodny kindly, benevolent, kind-hearted
lojalny loyal
moralny moral
pomysłowy ingenious
nieprzekupny incorruptible
nieugięty unyielding
swobodny, naturalny natural
odpowiedzialny responsible, reliable
godny zaufania trustworthy
błyskotliwy brilliant, sparkling
wrażliwy sensitive
empatyczny empathic
pojętny intelligent, clever, sharp
porządny, przyzwoity decent, respectable
posłuszny obedient
prawdomówny truthful
przezorny, przewidujący prudent, cautious
przenikliwy, wnikliwy penetrating, shrewd, searching
dociekliwy inquisitive, searching
mądry wise, sage
swobodny, nieskrępowany easy, natural, comfortable
rozważny, roztropny, rozsądny cautious, prudent, judicious
racjonalny rational, reasonable
stanowczy firm, unyielding, definite
ofiarny, pełen poświęceń devoted, dedicated
samodzielny independent, self-reliant, self-sufficient
skromny modest
śmiały audacious, bold
wyrozumiały lenient, indulgent, tolerant, forbearing
spokojny calm, quiet
zdolny talented, gifted, apt, clever
namiętny passionate
cierpliwy patient
emocjonalny, uczuciowy emotional
tolerancyjny tolerant
subtelny, delikatny subtle, delicate
trzeźwy, trzeźwo myślący sober, level-headed, realistic, rational
pracowity hard-working, laborious, diligent, industrious
zrównoważony stable, even-tempered
ideowy idealistic
uprzejmy polite, courteous, kind
sprytny, zaradny clever, smart, cunning
zmyślny clever, ingenious
niewinny, cnotliwy innocent
uczciwy honest
szczodry generous, open-handed
bezkompromisowy uncompromising

equivocal characteristicsniejednoznaczne cechy charakteru edytuj

polski а-z → angielski a-z →
beztroski carefree, light-hearted
dziwny, inny, niekonwencjonalny quirky, different, unusual
pyszny, wyniosły proud, haughty
wstydliwy, nieśmiały modest, shy
figlarny, swawolny mischievous, playful, frolicsome
krytyczny critical
ciekawski curious, inquisitive, prying
zatroskany, zafrasowany worried, concerned
zakłopotany embarrassed
zasadniczy, kategoryczny categorical
wymagający, wybredny choosy, fastidious, fussy
rozmowny talkative
nieśmiały, bojaźliwy shy
nonszalancki, bezceremonialny nonchalant
skrępowany embarrassed, ill at ease, uneasy
uparty stubborn, obstinate
ustępliwy complaisant
przewrażliwiony oversensitive, touchy
narwany, zwariowany, w gorącej wodzie kąpany crazy

negative characteristicsnegatywne cechy charakteru edytuj

polski а-z → angielski a-z →
chciwy, zachłanny, łasy greedy, rapacious
bałaganiarski messy
bezlitosny merciless, pitiless, ruthless
okrutny cruel
szalony mad, insane, crazy
niespokojny, nerwowy excitable, irritable, nervous, jumpy
bezczelny impudent, insolent, cheeky
gadatliwy talkative, garrulous
bojaźliwy timid, fearful
gwałtowny violent, intense, fierce, vehement
wybuchowy, porywczy explosive, violent
łatwo wpadający w gniew quick-tempered, irritable, impetuous
wrogi enemy, hostile
wredny mean, nasty
złośliwy malicious, spiteful, malevolent, mean
wyniosły haughty
grubiański, ordynarny rude, gross, uncouth, coarse, crude
szorstki harsh, brusque
dziki, nieokrzesany uncouth, coarse
drobiazgowy, skrupulatny scrupulous, meticulous, punctilious
skąpy mean, stingy, tight-fisted, parsimonious
ciekawski curious, inquisitive, prying
zawistny, zazdrosny envious, jealous
zły bad, evil
impulsywny impulsive
histeryczny hysterical
kapryśny whimsical, capricious
podstępny, zdradziecki, perfidny perfidious, mean, base, nasty
interesowny mercenary, self-interested, selfish, calculating
leniwy lazy, idle
dwulicowy, obłudny, fałszywy double-faced, two-faced, double-dealing
przewrotny, obłudny perverse
małoduszny mean, small-minded, petty
podejrzliwy, nieufny suspicious, distrustful
małomówny taciturn, silent, quiet, close-lipped, reticent, tight-lipped
ponury, posępny gloomy, cheerless, dismal, glum, dour
nachalny pushy, insistent, importunate
nadęty, napuszony puffed up, self-important, conceited
niechlujny, niestaranny slovenly, sloppy, untidy, disorderly
niedbały nonchalant, casual
nieuważny, nieostrożny careless, imprudent, incautious
nieznośny unbearable, intolerable, insufferable
nieprzewidywalny unforeseeable, unpredictable
nierozumny, bezrozumny reasonless, nonrational
nerwowy excitable, irritable
niezdecydowany undecided, hesitant
nieposkromiony uncontrollable, unbridled, wild
nie dający się kierować, szalony, porywczy impetuous, impulsive, vehement, peppery, hot-headed, hot-tempered
niezrównoważony unbalanced, unstable
obrażalski sulky, touchy, huffy
ograniczony narrow-minded
jednostronny, stronniczy partial, biased
podły mean, vile, ignoble, despicable
uprzedzony prejudiced, biased
lekceważący disrespectful, contemptuous, disdainful, supercilious
czepliwy, czepialski niggling, niggly, snippy, snippety
strachliwy fearful, jumpy, cowardly, faint-hearted
pusty empty
rozwiązły, rozpustny immoral, dissipated
drażliwy irritable, touchy
rozpasany, nieumiarkowany immoderate, excessive
rozpuszczony spoilt
rozrzutny extravagant, wasteful, lavish
surowy strict, severe, harsh
sangwiniczny sanguine
kłótliwy quarrelsome
brutalny brutal
samowolny wilful, willful, arbitrary
krnąbrny, niesforny, niepokorny unruly
skryty secretive
bezwolny, o słabej woli passive, inert
przesądny, zabobonny superstitious
surowy strict, severe, harsh
tchórzliwy cowardly, chicken-hearted, gutless
ponury gloomy, cheerless, dismal
lekceważący disrespectful, contemptuous, disdainful, supercilious
niedbały neglectful, careless
chytry, przebiegły sly,cunning