Aneks:Język ukraiński - koniugacja II

koniugacja I | koniugacja II | Odmiana czasowników nieregularnych


Koniugacja II - odmiana czasowników, które przybierają końcówki zawierające głoskę lub (z wyjątkiem końcówek 1. os. lp i 3 os. lm), np. любити, кричати, терпити, стояти, боятися‎.

Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik -ти
любити, кричати, стояти
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty (dok.) -ю, -у
люблю, кричу, стою
-иш, -їш
любиш, кричиш, стоїш
-ить, -їть
любить, кричить, стоїть
-имо, -їмо
любимо, кричимо, стоїмо
-ите, -їте
любите, кричите, стоїте
-ять, -ать
люблять, кричать, стоять
Czas przeszły m
любив, кричав, стояв
-ли
любили, кричали, стояли
f -ла
любила, кричала, стояла
n -ло
любило, кричало, стояло
Forma bezosobowa czasu przeszłego -ено, -ано
Czas przyszły (forma syntetyczna) -му
любитиму, кричатиму, стоятиму
-меш
любитимеш, кричатимеш, стоятимеш
-ме
любитиме, кричатиме, стоятиме
-мемо
любитимемо, кричатимемо, стоятимемо
-мете
любитимете, кричатимете, стоятимете
-муть
любитимуть, кричатимуть, стоятимуть
Tryb rozkazujący - ~
- -мо
-те, -ть
-
Tryb przypuszczający m -в би
любив би, кричав би, стояв би
-ли б
любили б, кричали б, стояли б
f -ла б
любила б, кричала б, стояла б
n -ло б
любило б, кричало б, стояло б
Imiesłów przymiotnikowy czynny m -чий
люблячий, кричачий, стоячий
-чі
люблячі, кричачі, стоячі
f -ча
любляча, кричача, стояча
n -че
любляче, кричаче, стояче
Imiesłów przymiotnikowy bierny m -ний, -ений, -тий
люблений, кричаний
-ні, -ені, -ті
люблені, кричані
f -на, -ена, -та
люблена, кричана
n -не, -ене, -те
люблене, кричане
Imiesłów przysłówkowy współczesny -чи
люблячи, кричачи, стоячи
Imiesłów przysłówkowy uprzedni - вши, - ши
люблявши, кричавши, стоявши