Aneks:Język szwedzki - Wymowa

zapis szwedzkiej głoski przykłady i zapis fonetyczny uwagi
a (krótkie) katt: [kat:] i
april: [apr'il:] i
a (długie) barn: [ba:r_n] i
klar: [kla:r] i
Bardziej tylne i zaokrąglone niż polskie a, przypomina angielskie a w słowach, takich jak np.: car czy half.
e (krótkie) svensk: [svensk] i
eller: [eller] i
Jak polskie e w słowach, jak ser, kret.
e (długie) brev: [bre:v] i
regering: [rej'e:ring] i
Podobne do polskiego e w słowie jej, ale nieco dłuższe i bardziej napięte.
i (krótkie) bild: [bil:d] i
minut: [min'u:t] i
i (długie) liten: [²l'i:ten] i
vit: [v'i:t] i
o (krótkie) I polis: [pol'i:s] i
o (krótkie) II ost: [os:t] i Podobne do u.
o (długie) I son: [så:n] i
o (długie) II bok: [bo:k] i
krona: [²kr'o:na] i
Podobne do u.
u (krótkie) rum: [rum] i
hund: [h'und] i
Wymawia się ustawiając język jak przy e, jednocześnie zaokrąglając wargi, ale bez ich wysuwania do przodu.
u (długie) slut: [slu:t] i
hus: [h'u:s] i
Wymawia się ustawiając język jak przy e, jednocześnie zaokrąglając wargi, ale bez ich wysuwania do przodu.
y (krótkie) tysk: [t'ysk] i
y (długie) fyra: [²f'y:ra] i
betydelse: [bet'y:delse] i
å (krótkie) också: [²'åk:så] i Głębokie o.
å (długie) år: [å:r] i
någon: [²n'å:gån] i
Głębokie o.
ä (krótkie) äpple: [²'ep:le] i
lätt: [let:] i
ä (długie) väg: [vä:g] i
ä (krótkie przed "r") färja: [²f'är:ja] i
ä (długie przed "r") värld: [vä:r_d] i
särskild: [²s'ä:rsjil:d] i
Jeszcze bardziej otwarte niż zwykłe ä, prawie tak szeroko jak a.
ö (krótkie) mjölk: [mjöl:k] i
söndag: [s'ön:da(:g)] i
ö (długie) för: [fö:r] i
c cykel: [s'yk:el] i Przed e, i, y; wymawia się jak s.
ch chef: [sje:f] i Wymawia się jak sz; występuje raczej w słowach obcego pochodzenia.
ck flicka: [²fl'ik:a] i
ock: [²'åk:så] i
Długie k.
dj, gj, hj, lj djur: [ju:r] i
gjorde: j'o:r_de]
hjälp: [jel:p] i
ljus: [ju:s] i
Wymawia się jak j.
g regering: [rej'e:ring] i
igenom: [ij'e:nåm] i
Przed e, i, y, ä, ö jak j.
g bagage: [bag'a:sj] W wyrazach pochodzenia francuskiego wymawia się podobnie do sz.
k kyrka: [²tj'yr:ka] i
köttbullar: tj'öt:bul:ar] i
Przed e, i, y, ä, ö wymawia się jak ś.
kj kjol: [tjo:l] i Wymawia się jak ś.
lg älg: [el:j]
helg: [hel:j] i
Wymawia się jak j.
rg berg: [bär:j] i Wymawia się jak polskie rj.
rs rsta: [²f'ör_s:ta] i
rslag: [för_sl'a:g] i
Wymawia się jak polskie rs.
sion, tion station: [stasj'o:n] (podobnie do szun) i (podobnie do szun)
nationaldag: i (podobnie do thun)
Wymowa różna w zależności od rejonu; wymawia się podobnie do polskiego thun lub jak polskie szun.
sj, skj, stj, sk sjuk: [sju:k] (jako sz) i (jako sz)
sju: [sju:] (jako sz) i (podobnie do h)
skön: [sjö:n] (jako sz) i (jako sz)
Skövde: i (podobnie do h)
sjuksköterska: sj'u:ksjö:ter_ska] (jako sz) i (podobnie do h)
Wymowa różna w zależności od rejonu; sj, skj, stj we wszelkich pozycjach, a sk przed e, i, y, ä, ö w niektórych regionach Szwecji wymawia się nieco na kształt polskiego h, w innych regionach jako sz.
tj tjock: [tjåk:] i
tjugo: tj'u:go] i
Wymawia się jak polskie ś.
v svensk: [svensk] i Wymawia się jak polskie f.
v brev: [bre:v] i Wymawia się jak polskie w.