Aneks:Język polski - koniugacja VIIb

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Według koniugacji VII odmieniają się czasowniki, które w bezokoliczniku kończą się na "~eć" i "~ieć". Odmiany "VIIa" i "VIIb" różnią się tym, że w odmianie VIIa ostatnia spółgłoska tematu jest zmiękczona.


Forma Liczba pojedyncza Liczba mnoga
1 os. 2 os. 3 os. 1 os. 2 os. 3 os.
Bezokolicznik ~eć
leżeć
Czas teraźniejszy (ndok.) lub przyszły prosty* (dok.)
leżę
~ysz
leżysz
~y
leży
~ymy
leżymy
~ycie
leżycie

leżą
Czas przeszły m ~ałem
leżałem
~ałeś
leżałeś
~ał
leżał
~eliśmy
leżeliśmy
~eliście
leżeliście
~eli
leżeli
ż ~ałam
leżałam
~ałaś
leżałaś
~ała
leżała
~ałyśmy
leżałyśmy
~ałyście
leżałyście
~ały
leżały
n - - ~ało
leżało
Forma bezosobowa czasu przeszłego ~ano
leżano
Tryb rozkazujący - ~
leż
- ~my
leżmy
~cie
leżcie
-
Tryb przypuszczający m ~ałbym
leżałbym
~ałbyś
leżałbyś
~ałby
leżałby
~elibyśmy
leżelibyśmy
~elibyście
leżelibyście
~eliby
leżeliby
ż ~ałabym
leżałabym
~ałabyś
leżałabyś
~ałaby
leżałaby
~ałybyśmy
leżałybyśmy
~ałybyście
leżałybyście
~ałyby
leżałyby
n - - ~ałoby
leżałoby
Imiesłów przymiotnikowy czynny** m ~ący
leżący
ż ~ąca
leżąca
~ące
leżące
n - - ~ące
leżące
Imiesłów przymiotnikowy bierny (ndok.) lub imiesłów przymiotnikowy przeszły (dok.)** m ~any
(wyleżany)
~eni
(wyleżeni)
ż ~ana
(wyleżana)
~ane
(wyleżane)
n - - ~ane
(wyleżane)
Imiesłów przysłówkowy współczesny ~ąc
leżąc
Imiesłów przysłówkowy uprzedni (dok.) ~awszy
(wyleżawszy)
Rzeczownik odczasownikowy ~enie
leżenie

* Czasowniki niedokonane tworzą czas przyszły złożony przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i swojej odpowiedniej formy czasu przeszłego w 3. osobie („będę czytał”, „będę czytała”, „będziesz czytał” itd.) lub przez użycie odpowiedniej formy czasownika być w czasie przyszłym i bezokolicznika („będę czytać”, „będziesz czytać” itd.). Czasowniki dokonane nie tworzą czasu teraźniejszego.

** Imiesłowy ulegają deklinacji takiej samej, jak przymiotniki. Zobacz też: Aneks:Język polski - przymiotniki

Skróty: dk. – forma występuje dla czasowników dokonanych; ndk. – forma występuje dla czasowników niedokonanych; m – rodzaj męski; ż – rodzaj żeński; n – rodzaj nijaki.

Wyjaśnienie: w języku polskim, w liczbie mnogiej, występują dwa rodzaje: rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Dla zachowania przejrzystości tabelki, formy czasowników tych osób zostały przypisane do rzędu rodzaju męskiego liczby pojedynczej (rodzaj męskoosobowy) oraz do rzędu rodzajów żeńskiego i nijakiego (rodzaj niemęskoosobowy).