Aneks:Język litewski - zaimki

lietuvių kalba język litewski
gramatyka języka litewskiego

Wszystkie zaimki w języku litewskim odmieniają się przez przypadki, podobnie jak w języku polskim.

Zaimki osobowe Edytuj

M. tu jis ji mes jūs jie jos
D. manęs tavęs jo jos mūsų jūsų
C. man tau jam jai mums jums jiems joms
B. mane tave mus jus juos jas
N. manimi tavimi juo ja mumis jumis jais jomis
Ms. manyje tavyje jame joje mumyse jumyse juose jose
W. - tu! - - - jūs! - -

Formy określone zaimków osobowych Edytuj

Formy te są rodzajem zaimków osobowych wykorzystywanych, gdy obiekt wymaga podkreślenia, wyodrębnienia. Formy istnieją tylko dla 3 osób liczby pojedynczej i mnogiej.

M. jisai jinai jieji josios
D. jojo josios jųjų josioms
C. jajam jajai jiesiems jąsias
B. jįjį jąją juosius jąsias
N. juoju jąja jaisiais josiomis
Ms. jajame jojoje juosiuose josiose

Zaimki dzierżawcze Edytuj

Zaimki dzierżawcze w języku litewskim są nie odmienne przez rodzaje ani przez przypadki, o to one:

manomój
tavotwój
jojego
josjej
mūsųnasz
jūsųwasz
ich

Zaimek zwrotny Edytuj

się → save

Litewski Polski
D. savęs siebie
C. sau sobie
B. save się
N. savimi sobą
Ms. savyje sobie

Zaimki określone (wskazujące) Edytuj

Do zaimków wskazujących w języku litewskim należą: šitas(ten), šis(ten), tas(ten), anas(tamten). Šis i šitas określają przedmiot położony blisko podmiotu, dodatkowo określają zdarzenia w niedalekiej przeszłości. Zaimek tas używany jest do obiektów o nieokreślonej odległości od podmiotu. Dla obiektów położonych dalej stosowany jest zaimek anas. Wszystkie odmieniają się podobnie, poniżej odmiana tas oraz tai.

M. tas ta tie tos tai - to
D. to tos tai
C. tam tai tiems toms tam
B. tuos tas tai
N. tuo ta tais tomis tuo
Ms. tame toje tuose tose tame

Zaimki pytające i względne Edytuj

Niektóre litewskie zaimki pytajne:

kto, co → kas *
gdzie, dokąd → kur *
kiedy → kada
jak → kaip
ile → kiek
który → kelintas *
jaki → koks *
* odmiana na stronie → Zaimki pytajne

Zaimki nieokreślone Edytuj

nors, kaž Edytuj

nors kaž
coś, ktoś → kas nors coś, ktoś → kažkas
gdzieś, dokądś → kur nors gdzieś, dokądś → kažkur
kiedyś → kada nors kiedyś → kažkada

bet Edytuj

ktokolwiek, cokolwiek → bet kas
gdziekolwiek, dokądkolwiek → bet kada

inne zaimki nieokreślone Edytuj

niegdyś → kadaise
pewien → tam tikras

Zaimki upowszechniające Edytuj

wszystko → viskas
wszyscy → visi
wszędzie → visur
zawsze → visada
cały → visas
wszelki → visoks

Zaimki przeczące Edytuj

nikt, nic → niekas
nigdzie, donikąd → niekur
nigdy → niekada
żaden → joks